Historisk har Nordkraft sin forretningsmodell vært å eie og drive produksjons- og nettanlegg. Nordkraft har fortsatt en sterk industriell ambisjon, men med høy gjeldsgrad er den nye strategien innrettet på at man også kan drive anlegg uten å eie. Dette legger grunnlaget for nye og stabile inntekter, uten at selskapet selv foretar investeringer. Et antall småkraftverk ble solgt til SL Capital i 2015, og konsernets vindkraftprosjekter og vindkraftverk ble solgt til Fortum i januar 2017. Nordkraft er langsiktig operatør av kraftverkene, samt skal forestå utbygging av vindkraftprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord vindpark for Fortum. Dette sikrer fremtidige inntekter og redusert gjeldsgrad.

I mars 2017 tegnet Nordkraft en femårig låneavtale med et felleskap av DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik, som inkluderer en opsjon på inntil 2 års forlengelse. Konsernets langsiktige lån forfaller 31. mars 2017. Nordkraft har de to siste årene arbeidet med å sikre en langsiktig og sunn finansiering av konsernets aktiviteter, samt styrking av den finansielle og økonomiske stillingen til konsernet. Fokus på forbedring av finansiell betjeningsevne og finansielle måltall startet i 2013. Fra negative resultater og svak finansiell styrke i 2014, har konsernet forbedret sine måltall både i 2015 og 2016. Driftsresultat før avskrivninger og verdiendringer på kraftderivater har økt med 105,3 millioner kroner fra 2014 til 2016, og egenkapitalavkastningen har økt fra -16,2 % i 2014 til 3,9 % i 2016. I samme periode er netto rentebærende gjeld redusert med 550,5 millioner kroner, og nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA har utviklet seg fra 19,1 i 2014 til 8,3 i 2016. Kredittverdigheten til Nordkraft er betydelig styrket, og tilgangen til likviditet er sikret.

Forbedringsarbeidet i Nordkraft har bidratt til stabile og økende resultater. Arbeidet med å skape nye og varige inntektskilder, mer effektive prosesser og kostnadskontroll utvikles løpende for ytterligere styrking av Nordkraft sin finansielle og økonomiske posisjon. Gjennom resultatforbedringer og strukturelle tiltak har Nordkraft som mål å sikre tilfredsstillende avkastning på kapitalen.

Økonomiske resultater

2016 er andre året med positivt årsresultat for Nordkraft-konsernet etter tre år med betydelige nedskrivninger og tap. Sommeren 2013 startet arbeidet med å snu negative resultater, og konsernet har vært gjennom to – tre år med omstilling og sterkt kostnadsfokus. Nordkraft har økt sine marginer og redusert driftskostnadene betydelig. Driftskostnader eksklusiv verdiendring på kraftderivater er redusert med 61,2 millioner kroner fra 2015. Konsernet har oppnådd varige kostnadsreduksjoner siden omstillingen i 2013 i størrelsesorden 90 – 100 millioner kroner.

Konsernets driftsinntekter for 2016 var på 398,6 millioner kroner (2015: 372,4 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak høyere kraftpriser og volum, samt at 2016 er første året med helårseffekt av endringer i forretningsmodellen knyttet til småkraft. Driftsresultat før verdiendring på kraftderivater på 161,3 millioner kroner mot fjorårets 73,9 millioner kroner, gjenspeiler resultatforbedringer i driften for både produksjons- og nettvirksomheten. Resultatet er belastet med en negativ verdiendring av kraftkontrakter med 60,7 millioner kroner (2015: +30,4 millioner kroner). Det har vært stor volatilitet i forwardprisene, spesielt for 2017-kontraktene som i 2016 varierte mellom 14 øre/kwh og 29,6 øre/kwh. Nordkraft har sikret omtrent 46 % av 2017-volumet til en sikringspris på 25,1 øre/kwh. Gjennomsnittlig forwardpris for Nordkrafts sikringsportefølje ved utgangen av 2016 var på 27,3 øre/kwh.

Netto finanskostnader på 27,1 millioner kroner (2015: 55,0 millioner kroner) inkluderer en positiv effekt knyttet til endringer i rente- og valutasikringskontrakter på 24,3 millioner kroner i 2016 (2015: 10 millioner kroner). Det er foretatt nedbetaling av langsiktige lån med 125,2 millioner kroner. Som en effekt av konsernets kostnadsreduserende tiltak har finansiell betjeningsevne styrket seg betydelig i 2015 og 2016. Nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA var i 2016 8,3 mot 8,5 i 2015. Nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader forbedret seg fra 2,6 i 2015 til 3,0 i 2016.

Årsresultatet for Nordkraft-konsernet ble 36,7 millioner kroner i 2016 (2015: 46,8 millioner kroner), og tilsvarer en egenkapitalavkastning på 3,9 %. Resultat før skatt har økt med 24,2 millioner kroner fra 2015, men høyere skattebelastning gir en reduksjon i årsresultatet på 10,1 millioner kroner fra i fjor. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Konsernets kontantstrøm fra driften ble 227,7 millioner kroner (2015: 158,8 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger var 160,0 millioner kroner (2015: 167,9 millioner kroner), som er 67,7 millioner kroner lavere enn kontantstrøm fra driften. Dette skyldes hovedsakelig resultatføring av endringer i virkelig verdi for derivater på 60,7 millioner kroner.

Av netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter på 58,7 millioner (2015: 341,5 millioner kroner) er 44,2 nyinvesteringer i varige driftsmidler (2015: 109,7 millioner kroner). 11,9 millioner kroner relaterer seg til utbyggingsprosjekter (2015: 38,6 millioner kroner) og 12,8 millioner kroner relaterer seg til installering av AMS-målere.

Konsernets netto rentebærende gjeld var 1.304,4 millioner kroner (2015: 1.425,4 millioner kroner), og egenkapitalandel var 32,1 prosent (2015: 30,2 prosent) ved utgangen av 2016. Nordkraft har en tilfredsstillende soliditet. Det er ikke utbetalt utbytte i 2016.