Målet med risikostyring i Nordkraft er å fremskaffe oversikt over den risiko og de muligheter konsernet står overfor, samt styre disse på best mulig måte innenfor konsernets risikovilje med sikte på oppnåelse av konsernets mål. Risikostyring skal være en integrert del av alle vesentlige beslutningsprosesser i konsernet, og er virksomhetsområdets ansvar. Rammer og retningslinjer for risikostyring er gitt i styregodkjente policyer og kontroller innebygd i konsernets virksomhetsprosesser.

Nordkrafts virksomhet er eksponert mot ulike typer finansiell risiko. Det er en naturlig finansiell eksponering i tilknytning til kraftmarkedet, men konsernet er også eksponert for valuta-, rente-, likviditetsrisiko og i mindre grad kredittrisiko. Nordkraft benytter seg av finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoer. Håndtering av finansielle risikofaktorer som er like på tvers av forretningsområdene er sentralisert.

3.1 Kraftpris- og volumrisiko

Nordkraft er eksponert for risiko i kraftmarkedet for sin produksjons- og operatørskapsvirksomhet. Konsernet eier 8 magasinkraftverk, ett vindkraftverk og drifter 13 småkraftverk, hvor operatørskapsinntekten er avhengig av produksjonsvolum. Utviklingen i kraftpriser vil sammen med faktorer som påvirker produksjonsvolum, i første rekke værforhold, være av vesentlig betydning for resultatene til produksjonsvirksomheten.

Konsernet har en middelproduksjon på 1 TWh. 90 prosent av volumet kommer fra magasinkraftverk, noe som gir god reguleringsgrad. Dersom produksjonsvolumet endrer seg med 10 %, gitt en kraftpris på 20,9 øre/kwh, vil dette medføre endring i driftsinntekter på 20 millioner kroner.

Gitt selskapets middelproduksjon på 1 TWh vil endring i kraftprisen på 1 øre/kWh medføre en endring i kraftomsetningen på 9,7 millioner kroner. Nordkraft kjøper finansielle instrumenter for å redusere kraftprisrisikoen. Finansielle sikringer foretas i forhold til systemprisen, og konsernet er fortsatt utsatt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kraftsalg avregnes etter områdeprisen for NO4. I perioder hvor områdeprisene avviker betydelig fra systemprisen, vil dette påvirke resultatet. Det er ikke et likvid marked for å sikre denne risikoen med kontrakter for områdeprisforskjeller.

3.2 Valutarisiko

Nordkraft opererer på den europeiske kraftbørsen og Nasdaq OMX, hvor all handel skjer i EUR. Valutarisiko oppstår fra finansielle handelstransaksjoner, samt oppgjør av fysisk kraftsalg og -kjøp. Nordkraft reduserer valutarisiko ved å inngå terminkontrakter innenfor gitte rammer utledet av forventet produksjonsvolum. I år 1 kan maks 70 prosent av forventet produksjonsvolum valutasikres, mens maks 50 prosent og 20 prosent av volumet kan valutasikres i henholdsvis år 2 og år 3. Dersom alle andre faktorer er konstante, og NOK endrer seg mot EUR med 50 punkter vil dette gi en resultateffekt før skatt som følge av verdiendring på Nordkrafts produksjonsportefølje på omtrent 10 millioner kroner per 31. desember 2016.

3.3 Renterisiko

Nordkrafts driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er for en stor del uavhengig av renteendringer. Unntaket er nettvirksomheten der myndighetenes fastsettelse av inntektsrammen inneholder et renteelement knyttet til avkastning på investert kapital. Tillatt avkastning i nettvirksomheten baseres til en viss grad på årets gjennomsnitt av effektiv rente for 5-årig swaprente pluss et påslag. Driftsinntektene til nettvirksomheten i det enkelte regnskapsår tilsvarer selskapets tariffinntekter, mens endringer i inntektsrammen vil medføre endrede tariffinntekter over tid. Dersom rentenivået endrer seg med ett prosentpoeng, vil inntektsrammen endre seg med 2 millioner kroner.

Konsernet er eksponert for renterisiko knyttet til rentebærende gjeld. For lån med flytende rente vil renteendringer påvirke konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for renterisiko knyttet til virkelig verdi. Lånene føres i balansen til amortisert kost i henhold til IAS 39. Nordkraft har en kombinasjon av fast- og flytende rentelån i sin låneportefølje. Rentederivater benyttes for å redusere svingninger i kontantstrøm knyttet til finanskostnader. Per 31. desember 2016 utgjorde andelen fast rente 60 prosent (2015: 65 prosent). En renteendring på 1 prosent vil påvirke årsresultatet med ca 11 millioner kroner.

3.4 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risiko for at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Styring av likviditetsrisiko i Nordkraft innebærer å opprettholde en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i form av tilstrekkelige trekkrettigheter. Kontantstrømmen fra virksomhetsområdene vil variere blant annet i forhold til prisnivået i markedet. Ubenyttede trekkrettigheter per 31. desember 2016 utgjorde 5 millioner kroner. Konsernets langsiktige lån forfaller 31. mars 2017. Se også note 18. Arbeidet med langsiktig finansiering og kapitalstruktur forventes ferdigstilt i løpet av mars 2017.

3.5 Kredittrisiko

Nordkraft har ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko, som følge av at hovedtyngden av debitorer er privatpersoner og bedrifter som faktureres for nettleie. Fysisk kraftsalg skjer via Nord Pool. Motpartsrisiko i forhold til krafthandelsvirksomheten minimeres gjennom at man clearer alle kraftkontrakter via Nasdaq OMX Commodities. Alle elsertifikater handles bilateralt, enten direkte eller gjennom megler.

Kundefordringer per 31. desember fordelt på antall dager etter forfall:
Tall i 1000 NOKIkke forfalt<30 dager30-60 dager60-90 dager90-120 dager>120 dagerSum
2016 37 108 3 865 380 395 1 277 723 43 748
2015 32 960 2 253 49 239 2 232 484 38 217

Forfallsanalyse for finansielle poster:

2016
Tall i 1000 NOK0-3 mnd3-6 mnd6-9 mnd9-12 mnd1-3 årSum
Renteswapper -121 -6 100 -3 562 - - -9 784
Kraftkontrakter -9 683 -1 101 -426 -855 -1 399 -13 464
Valutakontrakter -941 - - - -941
Sum finansielle poster-10 746-7 201-3 988-855-1 399-24 189
2015
Tall i 1000 NOK0-3 mnd3-6 mnd6-9 mnd9-12 mnd1-3 årSum
Renteswapper - - -2 404 - -26 595 -28 999
Kraftkontrakter 14 825 9 560 7 314 3 539 12 013 47 251
Valutakontrakter -1 029 -757 -768 -1 553 -4 108
Sum finansielle poster13 7968 8034 1411 986-14 58314 144

3.6 Kapitalforvaltning

Konsernets kapitalstyring skal sikre konsernets finansielle handlefrihet på kort og lang sikt. Det er en målsetning å ha en finansiell struktur som gjennom soliditet og kontantstrøm sikrer god langsiktig kredittverdighet, samt avkastning til aksjonærene.

3.7 Vurdering av virkelig verdi

Finansielle instrumenter

Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger:

  1. Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1)
  2. Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2).
  3. I tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte notert kurs eller transaksjonsverdi, benyttes neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer, samt konsernets egne estimat.

Følgende tabell presenterer konsernets finansielle eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi:

2016
Beløp i NOK 1000Nivå 1Nivå 2Nivå 3Total
Aksjer og andeler - - 24 835 24 835
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - - 24 83524 835
Kraftderivater 13 464 13 464
Valutaderivater - 941 - 941
Rentederivater - 9 784 - 9 784
Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet13 46410 725 - 24 189
2015
Beløp i NOK 1000Nivå 1Nivå 2Nivå 3Total
Kraftderivater 47 251 - - 47 251
Aksjer og andeler - - 22 697 22 697
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet47 251 - 22 69769 948
Valutaderivater - 4 108 - 4 108
Rentederivater - 28 999 - 28 999
Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet - 33 107 - 33 107

Finansielle instrumenter nivå 1

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er markedspris på balansedagen. Et marked betraktes som aktivt dersom markedskursene er tilgjengelige enkelt og regelmessig fra en børs, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. Kraftderivater handles på den nordiske kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities og verdsettes i henhold til gjeldende priser på Nasdaq OMX Commodities på balansedagen.

Finansielle instrumenter nivå 2

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Verdien bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der de er tilgjengelig og baserer seg minst mulig på konsernets egne estimater. Virkelig verdi av rentebytteavtaler beregnes som nåverdi av estimerte, fremtidige kontantstrømmer, basert på noterte swaprenter på balansedagen. Virkelig verdi av valutaterminer beregnes basert på noterte forwardkurser på balansedagen.

Finansielle instrumenter nivå 3

Aksjer og andeler klassifisert som tilgjengelig for salg verdsettes basert på neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer.