Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Balanseført verdi 31. desember 20142 089 71431 046126 350206 49499 742466 0043 019 350
Regnskapsåret 2015
Tilgang i året29 6286 9626 14016 85450 085109 669
Balanseførte lånekostnader1 5141 514
Overført fra prosjekter i utvikling72 272-72 2720
Omklassifisert til varelager-40 579-40 579
Reklass til holdt for salg-224 601-224 601
Avgang i året-439 500-4 119-9 689-7 688-460 997
Av-/nedskrivning på avgang55 2032 4858 89012166 699
Avskr. anleggsmidl holdt for salg64 82264 822
Avskrivninger 2015-51 252-5 427-3 106-12 423-3 223-75 431
Balanseført verdi 31. desember 20151 596 28730 946128 586210 92538 490455 2142 460 447

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2015
Anskaffelseskost2 867 99186 530181 689464 42774 007493 7424 168 386
Akkumulerte avskrivninger-1 271 704-55 584-53 103-253 502-12 303-38 528-1 684 725
Akkumulerte nedskrivninger-23 213-23 213
Balanseført verdi 31. desember 20151 596 28730 946128 586210 92438 491455 2142 460 448

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Regnskapsåret 2016
Tilgang i året24 2934 86510826 5772 950 66 58 859
Reklassifisert fra varelager41 38741 387
Reklassifisert til holdt for salg-12 353-12 353
Avgang i året-1 805-53 867-55 672
Av-/nedskrivning på avgang1 53353 86755 400
Avskrivninger på anleggsm. holdt for salg 11 49711 497
Avskrivninger 2016-47 221-4 139-2 944-10 640-3 003-67 947
Nedskrivninger 2016-2 910-2 910
Balanseført verdi 31. desember 20161 626 24331 400125 750226 86126 178452 2772 488 709

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2016
Anskaffelseskost2 933 67189 590181 797437 13764 604493 8084 200 607
Akkumulerte avskrivninger-1 307 428-58 190-56 047-210 275-12 303-41 531-1 685 775
Akkumulerte nedskrivninger-26 123-26 123
Balanseført verdi 31. desember 20161 626 24331 400125 750226 86126 178452 2772 488 709
Avskrivningsprosent0-20%3,3 - 33,3%0 - 10%2,9 - 6,7%

Flere av Nordkrafts eiendeler har lang levetid. Dette gjelder både varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Verdsettelse og utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon som er beheftet med usikkerhet. Immaterielle eiendeler anses å representere den største usikkerheten. De immaterielle eiendelene er i hovedsak utledet fra egne verdsettinger, og er stort sett balanseført i forbindelse med konsernets oppkjøp av ny virksomhet. Summen av all merverdi knyttet til oppkjøpene, er å anse som markedsverdi (virkelig verdi) av de totale eiendelene, og fordelingen på ulike typer eiendeler er avledet av denne. Varige driftsmidler er balanseført til anskaffelseskost, og dersom de har begrenset utnyttbar levetid blir de systematisk avskrevet over levetiden. Utrangeringsverdi blir hensyntatt.

Balanseført verdi av evigvarende immaterielle eiendeler testes årlig for verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester umiddelbart, både for immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Dersom verdifallstestene tilsier at de balanseførte verdiene ikke lenger kan forsvares, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende enhetene identifiseres og neddiskonteres (gjenvinnbart beløp/bruksverdi). Se note 5 segmentinformasjon for fordeling av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler per segment.

Tabellen nedenfor viser prognoseforutsetninger for de gjennomførte verdifallstester:
Diskonteringsrente før skattTerminalårVekst i terminalår
Produksjon5,5 %20352,5 %
Nett5,0 %20352,5 %
Energidrift5,5 %20212,5 %
Øvrig5,5 %20212,5 %

De gjennomførte verdifalltestene baseres på budsjett for 2017, prognoser for de påfølgende tre årene og deretter framskrivninger av kontantstrømmene frem til terminalåret. Framtidige kontantstrømmer legger til grunn en rekke forutsetninger. Nivå på og utvikling i kraftprisen er sentral for lønnsomheten til Produksjon. Det er system forwardpris for kraft notert på Nasdaq OMX frem til 2026, deretter kraftanalytikeres prisprognoser som er benyttet i verdifalltestene. Det forutsettes normalproduksjon, basert på 10 års vannhistorikk. Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i konsernets kapitalkostnad, basert på et veid gjennomsnitt av avkastningskrav for egen- og fremmedkapital (wacc) for konsernet. De gjennomførte verdiberegningene for 2016 tilsier at det ikke foreligger behov for nedskrivninger av eiendeler.

Nordkraft har per 31. desember 2016 samlede fremtidige leieforpliktelser knyttet til transportmidler og inventar på 1,3 millioner kroner:

Leieforpliktelser
Tall i 1 000 NOKSum leieforpliktelser2021 <2020201920182017
Transportmidler 61 61
Inventar og annet utstyr 1 287 196235268286301
Samlede leieforpliktelser1 348196235268286362