Beløp i 1 000 NOK Note 2016 2015
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Rettigheter 0    
Patenter   - -
Prosjekter under utvikling 7    
Utsatt skattefordel 5 16 438 19 550
Sum immaterielle eiendeler   16 438 19 550
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 109 384 115 059
Produksjonsanlegg 7 - -
Produksjonsanlegg   - -
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 6 5 378 8 733
Sum varige driftsmidler   114 762 123 792
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 13 524 735 524 735
Investering i tilknyttet selskap 13 60 870 68 925
Investering i aksjer og andeler 13 24 446 22 307
Pensjonsmidler 3 8 279 2 152
Andre langsiktige fordringer   1 096 1 519
Sum finansielle anleggsmidler   619 426 619 638
Sum anleggsmidler   750 627 762 980
OMLØPSMIDLER      
Fordringer      
Kundefordringer   372 126
Kortsiktig fordringer konsern 12 29 154 19 293
Andre fordringer 7 2 392 3 335
Sum fordringer   31 918 22 754
Bankinnskudd, kontanter og lignende   1 290 1 409
Sum omløpsmidler   33 208 24 163
SUM EIENDELER   783 834 787 142
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 8,9 175 242 175 242
Overkurs 9 404 020 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 9 -60 318 -71 969
Sum opptjent egenkapital   -60 318 -71 969
Sum egenkapital   518 944 507 293
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 3 5 582 4 433
Sum avsetning for forpliktelser   5 582 4 433
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 180 000 180 000
Gjeld til selskap i samme konsern 8    
Sum annen langsiktig gjeld   180 000 180 000
Kortsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner   70 264 43 297
Gjeld til konsernselskap ifm konsernkontoordning 10    
Leverandørgjeld   2 297 2 512
Betalbar skatt   413 260
Skyldig offentlige avgifter   1 502 1 356
Gjeld til selskap i samme konsern 12 574 43 153
Annen kortsiktig gjeld 11 4 258 4 837
Sum kortsiktig gjeld   79 308 95 416
Sum gjeld   264 890 279 849
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   783 835 787 142
Pantstillelser   180 000 180 000