Inntjeningen til produksjonsvirksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen. Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. Det er store sprik i ulike kraftanalytikeres prisprognoser, men de nærmeste årene forventer analytikermiljøet at markedet preges av et kraftoverskudd i Norden. Ved utgangen av 2016 var notert systempris for levering av kraft for 2017 på 24,42 øre/kWh, mens kraftprisen i en femårs-horisont forventes å ligge på omtrent 20 øre/kWh. En endring i kraftprisen gjennom året med 1 øre/kWh vil, ved full spotpriseksponering og normal produksjon, endre driftsresultatet med 6 millioner kroner. For å sikre kontantstrøm og utnyttelse av markedsutsiktene, benyttes prissikring av salg av produsert energi innen fastsatte rammer.

Inntjeningen til nettvirksomheten påvirkes av egen effektivitet i forhold til resten av nettbransjen og utvikling i rentenivået, i tillegg til endringer i de offentlige reguleringene. Fire prosentpoeng i endret relativ effektivitet, eller ett prosentpoeng endring i NVE-renten, innebærer omtrent to millioner kroner i endret regulert inntektsramme for nettvirksomheten. De neste årene vil nettvirksomheten stå ovenfor betydelige regulatoriske endringer, med innføring av AMS, etablering av en nasjonal elhub og forbrukersentrisk modell.

Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av behov for oppgradering av nettstrukturen, hvor lovpålagte investeringer i AMS på om lag 38 millioner kroner frem mot 2019 er den største enkeltinvesteringen.

For å sikre tilfredsstillende lønnsomhet og positive kontantstrømmer i et utfordrende kraftmarked, fokuserer Nordkraft på kostnadskontroll for å levere gode resultater i fremtiden selv med lave kraftpriser. Videre vekst vil være kapitalkrevende, og det vil være behov for å sikre selskapets finansieringsevne og vurdere hvorvidt utbyggingsprosjekter bør avventes eller utvikles i samarbeid med finansielle partnere.