Tall i 1000 NOK Note 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER      
Kraftsalg   226 806 228 548
Nettinntekter   114 070 101 161
Gevinst salg av anleggsmidler   112 192
Annen driftsinntekt   57 648 42 468
Sum driftsinntekter 5 398 636 372 369
DRIFTSKOSTNADER      
Kraftkjøp   22 035 20 110
Sentralnettskostnader   59 549 49 147
Lønnskostnad 7, 19 103 650 115 031
Avskrivninger 12 56 450 63 563
Nedskrivninger 12 2 910 -
Tap salg av anleggsmidler   184 1 247
Andre tap/(gevinster) - netto 6 60 715 -30 396
Annen driftskostnad 8 -2 420 53 868
Resultat virksomhet holdt for salg 21 -1 458 -2 659
Andel resultat i tilknyttet selskap 10 -3 598 -1 837
Sum driftskostnader   298 016 268 074
DRIFTSRESULTAT   100 620 104 295
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Finansinntekter 9 6 227 6 615
Finanskostnader 9 33 318 61 621
Netto finansposter   -27 091 -55 006
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   73 529 49 289
Skattekostnad på ordinært resultat 11 36 840 2 474
ÅRSRESULTAT   36 689 46 816
Minoritetens andel   8 771 3 478
Tilordnet aksjonærene i morselskapet   27 917 43 338