Andre driftskostnader
Tall i 1000 NOK20162015
Eiendomsskatt, konsesjonsavgift m.v 24 693 27 862
Kjøp av materiell 7 085 5 993
Vedlikeholdskostnader 15 942 9 110
Kjøp av tjenester 13 797 19 426
IKT kostnader 7 421 7 893
Husleie, strøm etc 4 127 4 899
Reisekostnader 3 316 3 067
Salgs- og markedsføringskostnader 3 604 3 830
Forsikringer 2 529 3 272
Endring i avsetninger (57 272) (6 174)
Øvrige driftskostnader (1 724) (4 416)
Aktivering egne investeringsarbeider (25 937) (20 894)
Sum(2 420)53 868
Godtgjørelse til revisor
Tall i 1000 NOK20162015
Revisjonshonorar583791
Attestasjonstjenester - 23
Skatterådgivning3 6
Annen bistand6661 029
Sum1 2521 849