Nordkraft har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013. Konsernets ulike pensjonsordninger er organisert i pensjonskasser og forsikringsselskaper. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger på balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsen er utført av uavhengig aktuar. 69 ansatte var dekket gjennom ytelsesplaner i Nordkraft sin pensjonskasse per 31. desember 2016.

Balanseført forpliktelse
Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelser, ytelsesplaner 237 361 230 562
Virkelig verdi pensjonsmidler -249 839 -230 760
Netto pensjonsforpliktelse, ytelsesplaner-12 478-198
Nåverdi forpliktelser for ikke fondsbasert ordninger 4 875 3 494
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl. arbeidsgiveravgift)-7 6033 296
Endringer i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Pensjonsforpliktelse per 1. januar 230 562 267 463
Nåverdien av årets pensjonsopptjening 4 989 8 396
Arbeidsgiveravgift 493 902
Rentekostnad 6 140 6 089
Estimatendringer 2 971 -43 973
Pensjonsutbetalinger -7 794 -8 314
Pensjonsforpliktelse per 31. desember237 361230 562
Endringer i pensjonsmidlenes virkelig verdi i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Virkelig verdi pensjonsmidler per 1. januar 230 760 205 125
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6 341 4 879
Estimatendringer 15 952 14 169
Totale tilskudd 3 841 13 158
Totale utbetalinger fra fond -7 055 -6 571
Virkelig verdi pensjonsmidler per 31. desember249 839230 760

Minste pensjonsforpliktelse, som er netto nåverdi av pensjonsforpliktelsen basert på nåværende pensjonsgivende inntekt opptjent på balansedagen, var 31. desember 2016 på 219,9 millioner kroner (2015: 214,1 millioner kroner). Forventet innbetaling i 2017 utgjør 4,0 millioner kroner.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:
31.12.201631.12.2015
Diskonteringsrente2,60 %2,70 %
Forventet avkastning2,60 %2,70 %
Årlig forventet lønnsvekst2,50 %2,25 %
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp2,25 %2,25 %
Regulering av løpende pensjon1,50 %1,50 %
Arbeidsgiveravgiftsats5,1%/14,1 %5,1%/14,1 %

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF-renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. desember 2016 som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse. Årlig lønnsvekst er aldersavhengig, og i gjennomsnitt satt til 2,25 prosent over tjenestetiden for populasjon i pensjonskassene.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring, uføregrunnlaget IR 73 og GAP.

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale, se note 7. Pensjonsforpliktelsen fremkommer på linjen nåverdi forpliktelser for ikke fondsbaserte ordninger.

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene i 2016 var 14,2 millioner kroner (2015: 7,6 millioner kroner).

Pensjonskostnader
20162015
Årets pensjonsopptjening4 9898 486
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse5 8426 089
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 745-2 639
Arbeidsgiveravgift651902
Pensjonskostnad ytelsesplaner8 73712 838
Pensjonskostnad tilskuddsplaner2 2454 335
Totale pensjonskostnader10 98217 173