Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter er anvendt for finansielle eiendeler og forpliktelser i balansen:

Eiendeler per 31.12.2016
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgUtlån og fordringerTotalt
Langsiktige fordringer - - 458458
Aksjer og andeler - 24 835 - 24 835
Derivater 13 088 - - 13 088
Kundefordringer og andre fordringer - - 127 981127 981
Kontanter og kontantekvivalenter - - 115 621115 621
Sum finansielle eiendeler per 31.12.201613 08824 835244 061281 984
Eiendeler per 31.12.2015
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgUtlån og fordringerTotalt
Langsiktige fordringer - - 691 691
Aksjer og andeler - 22 697 - 22 697
Derivater55 196 - - 55 196
Kundefordringer og andre fordringer - - 112 531112 531
Kontanter og kontantekvivalenter - - 119 741119 741
Sum finansielle eiendeler per 31.12.201555 19622 697232 963310 856
Forpliktelser per 31.12.2016
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 420 0001 420 000
Derivater 23 248 - 23 248
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - 178 317178 317
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.201623 2481 598 3171 621 564
Forpliktelser per 31.12.2015
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 545 1701 545 170
Derivater33 107 - 33 107
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - 134 782134 782
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.201533 1071 679 9521 713 059

Endringer i finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet inngår i Andre tap/(gevinster) – netto i resultatregnskapet, samt i finansinntekter og -kostnader. Se også note 6 og note 9.

Nordkraft sikrer deler av produksjonsvolumet for å redusere kraftprisrisiko.

Renteswapper benyttes for å bytte fra flytende til fast rente. Den nominelle hovedstolen på utestående rentebytteavtaler per 31. desember 2016 var 850 millioner kroner (2015: 1.000 millioner kroner). Per 31. desember 2016 varierte den faste renten fra 2,41 % til 2,73 %. De flytende rentesatsene var NIBOR-basert. 

Nordkraft har i 2016 og 2015 inngått valutaterminkontrakter. Nominelt utestående per 31. desember 2016 er 146,2 millioner kroner (2015: 120,6 millioner kroner).

Terminkontraktene og renteswappene er regnskapsmessig behandlet til virkelig verdi over resultatet.