Tall i 1000 NOK Note 2019 2018
Årsresultat   182 673 99 517
ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER      
Endring estimatavvik pensjoner 19 9 670 -23 273
Skatt 10 -2 127 5 585
Sum poster som ikke vil reverseres over resultat   7 542 -17 687
Årets utvidede resultat   7 542 -17 687
Årets totalresultat   190 216 81 829
TOTALRESULTATET TILORDNES:      
herav majoritetenes andel   183 161 76 446
herav minoritetenes andel   7 055 5 384
ÅRETS TOTALRESULTAT   190 216 81 829