Inntjeningen til produksjonsvirksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen. Kraftprisene har falt betydelig i starten av 2020, og utsiktene fremover tyder ikke på endring i den nærmeste tiden. Store nedbørsmengder og mye vind gir høyt produksjonspress i Norden. Samtidig fører den milde vinteren til lavere forbruk. De økonomiske utsiktene er usikre i Europa, noe som bidrar til å presse kraftprisene ytterligere ned. Koronaviruset kan føre til et betydelig kraftetterspørselsfall. Utbruddet har medført at det er innført offentlig pålagte tiltak for å stoppe ytterligere spredning av viruset. Koronaviruset sammen med oljeprisfall har ført til et betydelig børsfall og kraftetterspørselsfall, hvor redusert aktivitet i kraftkrevende industri kan gi ytterligere fall i etterspørsel etter kraft. De langsiktige effektene av koronaviruset er foreløpig usikre hvor omfanget av spredningen vil kunne påvirke konsernets operasjonelle muligheter, samtidig som redusert kraftetterspørsel og kraftpriser vil svekke konsernets inntjening ytterligere.

Ved utgangen av 2019 var notert systempris for levering av kraft for 2020 på 31,4 øre/kWh, mens kraftprisen i en femårs-horisont forventes å ligge på omtrent 32 -33 øre/kWh. I første kvartal 2020 falt prisen for levering av kraft i 2020 med 63 %. En endring i kraftprisen gjennom året med 1 øre/kWh vil, ved full spotpriseksponering og normal produksjon, endre driftsresultatet med 7,7 millioner kroner. For å sikre kontantstrøm og utnyttelse av markedsutsiktene, benyttes prissikring av salg av produsert energi innen fastsatte rammer.

Inntjeningen til nettvirksomheten påvirkes av egen effektivitet i forhold til resten av nettbransjen og utvikling i rentenivået, i tillegg til endringer i de offentlige reguleringene. Ett prosentpoeng endring i NVE-renten, innebærer omtrent fire millioner kroner i endret regulert inntektsramme for nettvirksomheten. Økende effektivitetskrav og endringer i energimarkedene bidrar til økt konsolidering og strukturendring i bransjen. 

For å sikre tilfredsstillende lønnsomhet og positive kontantstrømmer i et utfordrende kraftmarked, fokuserer Nordkraft på kostnadskontroll for å levere gode resultater i fremtiden selv med lave kraftpriser. Videre vekst vil være kapitalkrevende, og det vil være behov for å sikre selskapets finansieringsevne og vurdere hvorvidt utbyggingsprosjekter bør avventes eller utvikles i samarbeid med finansielle partnere.

Nordkraft innledet i 2019 fusjonssamtaler med Hålogaland Kraft AS, med formål å etablere et kraftselskap som er solid og robust til å møte fremtidige utfordringer.