Nordkraft har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013. Konsernets ulike pensjonsordninger er organisert i pensjonskasser og forsikringsselskaper. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger på balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsen er utført av uavhengig aktuar. 79 ansatte var dekket gjennom ytelsesplaner i Nordkraft sin pensjonskasse per 31. desember 2019.

Balanseført forpliktelse
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelser, ytelsesplaner314 638310 413
Nåverdi usikrede ordninger12 538-
Virkelig verdi pensjonsmidler-313 680-267 661
Netto pensjonsforpliktelse, ytelsesplaner13 49642 751
Nåverdi forpliktelser for ikke fondsbasert ordninger3 11210 266
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl. arbeidsgiveravgift)16 60853 017
Endringer i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Pensjonsforpliktelse per 1. januar310 413285 613
Nåverdien av årets pensjonsopptjening7 1415 335
Arbeidsgiveravgift364272
Rentekostnad7 9686 617
Planendring-15 596-
Estimatendringer13 92719 402
Pensjonsutbetalinger-9 579-6 826
Pensjonsforpliktelse per 31. desember314 638310 413
Endringer i pensjonsmidlenes virkelig verdi i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Virkelig verdi pensjonsmidler per 1. januar267 661274 760
Forventet avkastning på pensjonsmidlene7 0296 741
Estimatendringer23 596-3 871
Totale tilskudd27 392-
Totale utbetalinger fra fond-11 999-9 968
Virkelig verdi pensjonsmidler per 31. desember313 680267 661

Minste pensjonsforpliktelse, som er netto nåverdi av pensjonsforpliktelsen basert på nåværende pensjonsgivende inntekt opptjent på balansedagen, var 31. desember 2019 på 292,2 millioner kroner (2018: 270,1 millioner kroner). Forventet innbetaling i 2019 utgjør 28,0 millioner kroner.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:
31.12.201931.12.2018
Økonmiske og aktuarmessige forutsetninger
Diskonteringsrente2,30 %2,60%
Forventet avkastning2,30 %2,60%
Årlig forventet lønnsvekst2,25 %2,75%
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp2,00 %2,50%
Regulering av løpende pensjon1,25 %1,75%
Arbeidsgiveravgiftsats5,1 %5,1%

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF-renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. desember 2019 som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring, uføregrunnlaget IR 73 og dødelighetstabellen K2013.

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale, se note 6. Pensjonsforpliktelsen fremkommer på linjen nåverdi forpliktelser for ikke fondsbaserte ordninger. 

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene i 2019 var 31,7 millioner kroner (2018: -1,1 millioner kroner).

Pensjonskostnader
20192018
Årets pensjonsopptjening7 1415 335
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse7 9686 617
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-4 608-3 598
Resultatført planendring-15 596-
Arbeidsgiveravgift364272
Pensjonskostnad ytelsesplaner-4 7318 625
Pensjonskostnad tilskuddsplaner7 7255 170
Totale pensjonskostnader2 99413 795