Tall i 1000 NOK Note 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER      
Kraftsalg   388 040 299 952
Nettinntekter   138 412 134 378
Gevinst salg av anleggsmidler   8 240 5 294
Annen driftsinntekt 5 112 889 129 001
Sum driftsinntekter   647 581 568 625
DRIFTSKOSTNADER      
Kraftkjøp   40 008 66 568
Sentralnettskostnader   80 153 75 169
Lønnskostnad 6, 19 111 091 117 943
Av-/nedskrivninger 11 62 559 56 965
Tap salg av anleggsmidler   421 40
Annen driftskostnad 7 67 253 52 863
Andel resultat i tilknyttet selskap 9 -3 832 -20 200
Sum driftskostnader   357 654 349 347
DRIFTSRESULTAT   289 927 219 278
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Finansinntekter 8 11 973 16 265
Finanskostnader 8 31 749 40 528
Netto finansposter   -19 776 -24 263
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   270 151 195 014
Skattekostnad på ordinært resultat 10 87 478 95 498
ÅRSRESULTAT   182 673 99 517
Minoritetens andel   6 166 5 093
Tilordnet aksjonærene i morselskapet   176 508 94 423