Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER      
Andre driftsinntekter   62 846 55 457
Sum driftsinntekter   62 846 55 457
DRIFTSKOSTNADER      
Lønnskostnad 2, 3 31 172 32 879
Avskrivninger 6 3 164 3 568
Annen driftskostnad   24 367 18 067
Sum driftskostnader   58 703 54 514
DRIFTSRESULTAT   4 142 943
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Inntekt på investering   38 246 149 707
Gevinst salg aksjer   - 18 563
Renteinntekt   1 387 1 495
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   9 664 243
Annen finansinntekt   16 -
Verdiendring aksjer   1 440 -
Rentekostnad til foretak i samme konsern   3 117 1 907
Rentekostnad rentebærende gjeld   8 727 1 531
Tap salg aksjer   1 336 150
Andre finanskostnader   646 270
Netto finansposter   34 047 166 151
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   38 190 167 094
Skattekostnad på ordinært resultat 5 2 386 5 701
ÅRSRESULTAT   35 804 161 393
Opplysninger om avsetninger til:      
Utbytte 9 30 000 30 000
Overført til/fra annen egenkapital 9 5 804 137 393
Sum overføringer   35 804 161 393