Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Per 31. desember 2017
Anskaffelseskost2  881 540100 644182 617550 26264 5843 779 647
Akkumulerte avskrivninger-1 341 757-62 129-59 040-221 478-1 684 405
Akkumulerte nedskrivninger-24 479-24 479
Balanseført verdi 31. desember 20171 539 78338 515123 577328 78440 1052 070 763
Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Regnskapsåret 2018
Tilgang i året22 03389846 73811 71381 382
Overført fra projekter i utvikling4 035-4 035
Avgang i året-612-10 604-11 216
Avgang akkumulerte avskrivninger601601
Avskrivninger 2018-34 759-5 270-2 938-12 203-55 170
Balanseført verdi 31. desember 20181 527 05738 167120 639363 31937 1792 086 360

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingSum
Per 31. desember 2018
Anskaffelseskost2 903 573104 965182 617597 00044 9853 833 140
Akkumulerte avskrivninger-1 376 516-66 798-61 978-233 681-1 738 973
Akkumulerte nedskrivninger-7 806-7 806
Balanseført verdi 31. desember 20181 527 05738 167120 639363 319437 1792 086 360

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingLeasing-eiendelerSum
Regnskapsåret 2019
Effekt implementering IFRS 1610 76910 769
Tilgang i året4 1224 92548337 406124 7841 071172 791
Balanseførte lånekostnader782782
Avgang i året-17 508-63 988-81 496
Avgang akkumulerte nedskrivninger16 85947 11163 970
Avskrivninger 2019-37 610-5 528-2 151-13 709-1 570-60 569
Nedskrivninger 2019-85-85
Balanseført verdi 31. desember 20191 493 56936 915102 094387 016162 66010 2702 192 523

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingLeasing-eiendelerSum
Per 31. desember 2019
Anskaffelseskost2 907 69592 382119 112634 406170 55111 8403 935 986
Akkumulerte avskrivninger-1 414 126-55 467-17 018-247 390-1 570-1 735 572
Akkumulerte nedskrivninger-7 891-7 891
Balanseført verdi 31. desember 20191 493 56936 915102 094387 016162 66010 2702 192 523
Avskrivningsprosent0 - 20%3,3-33,3%0 - 10%2,9 - 6,7%

Flere av Nordkrafts eiendeler har lang levetid. Dette gjelder både varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Verdsettelse og utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon som er beheftet med usikkerhet. Det er størst usikkerhet knyttet til verdien av de immaterielle eiendelene. Verdien av de immaterielle eiendelene er i hovedsak utledet fra egne verdsettinger, og er stort sett balanseført i forbindelse med konsernets oppkjøp av ny virksomhet. Summen av all merverdi knyttet til oppkjøpene, er å anse som markedsverdi (virkelig verdi) av de totale eiendelene, og fordelingen på ulike typer eiendeler er avledet av denne. Varige driftsmidler er balanseført til anskaffelseskost, og dersom de har begrenset utnyttbar levetid blir de systematisk avskrevet over levetiden. Utrangeringsverdi blir hensyntatt. 

Balanseført verdi av evigvarende immaterielle eiendeler testes årlig for verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester umiddelbart, både for immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Dersom verdifallstestene tilsier at de balanseførte verdiene ikke lenger kan forsvares, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende enhetene identifiseres og neddiskonteres (gjenvinnbart beløp/bruksverdi).

Tabellen nedenfor viser prognoseforutsetninger for de gjennomførte verdifallstester:

Diskonteringsrente før skattTerminalårVekst i terminalår
Produksjon6,7 %20252,0 %
Nett5,7 %20252,0 %
Øvrig6,4 %20252,0 %

De gjennomførte verdifalltestene baseres på budsjett for 2020 - 2022 og prognoser for de påfølgende to årene. Framtidige kontantstrømmer legger til grunn en rekke forutsetninger. Nivå på og utvikling i kraftprisen er sentral for lønnsomheten til Produksjon. Det er et gjennomsnitt av utvalgte analytikeres kraftprisprognoser som er benyttet i verdifalltestene. Det forutsettes normalproduksjon, basert på 10 års vannhistorikk. Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i konsernets kapitalkostnad, basert på et veid gjennomsnitt av avkastningskrav for egen- og fremmedkapital (wacc) for konsernet. De gjennomførte verdiberegningene for 2019 tilsier at det ikke foreligger behov for nedskrivninger av eiendeler. Gjenvinnbart beløp er betydelig høyere enn balanseført verdi, og en rimelig endring i forutsetningene benyttet i nedskrivningstesten ville heller ikke medført behov for nedskrivning.

Nordkraft har per 31. desember 2019 samlede fremtidige leieforpliktelser knyttet til bygg, transportmidler og inventar på 11,2 millioner kroner:

Leieforpliktelser
Tall i 1 000 NOKSum leieforpliktelser>202520242023202220212020
Bygg6 2792 799700700700700681
Transportmidler4 4571351 0231 0231 1371 137
Inventar og annet utstyr526199327
Samlede leieforpliktelser11 2622 7998351 7231 7232 0362 145

Leiekontraktene er operasjonelle og har varierende betalingsterminer, prisreguleringsklausuler og rett til forlengelse av leieforholdet. I 2019 ble det resultatført 1,2 millioner kroner for leie av transportmidler og inventar.