Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Betalingsmidler innenfor konsernkonto48 28681 558
Betalingsmidler utenfor konsernkonto32 45920 607
Sum betalingsmidler80 745102 164
Av likvide midler er følgende stilt som sikkerhet til motpart:
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Depotkonti i forbindelse med kraftomsetning på kraftbørs22 34041 030
Bundne bankinnskudd, skattetrekk7 2346 528
Andre bundne bankinnskudd1313
Sum bundne bankinnskudd29 58847 571

Konsernet har et felles konsernkontosystem, som innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Nordkraft AS er det eneste selskapet med direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer betraktes som konserninterne mellomværende. Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd.

Konsernets ubenyttede kassekredittrammer utgjorde 80 millioner kroner ved årsskiftet.