Årets skattekostnad fordeler seg på
Tall i 1 000 NOK20192018
Skatt på aktuerielt tap ført mot egenkapital-1 4161 992
Endring utsatt skatt3 8003 706
Sum skattekostnad2 3865 701
Beregning av årets skattegrunnlag
Tall i 1 000 NOK20192018
Resultat før skattekostnad38 190167 094
Permanente forskjeller-26 887-98 389
Endring i midlertidige forskjeller-17 27514 213
Aktuerielt tap/gevinst mot egenkapital6 439-6 543
Verdiendring aksjer1 440-
Mottatt utbytte-3 343-13 006
Skattepliktig del inntekter etter fritaksmetoden100390
Gevinst/tap aksjer1 336-18 413
Benyttet fremførbart underskudd--45 347
Årets skattegrunnlag--
Oversikt over midlertidige forskjeller
Tall i 1 000 NOK31.12.201931.12.2018
Driftsmidler4 558-14 611
Netto pensjonsforpliktelse-12 040-20 703
Gevinst- /tapskonto-10 064493
Avskåret rentefradrag-6 191-6 191
Sum-23 738-41 012
22 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-)-5 222-9 023

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.

Differansen er forklart som følger:

Tall i 1 000 NOK20192018
Resultat før skattekostnad38 190167 094
Skatt beregnet med nominell skattesats 22%8 40238 432
Skatt av permanente forskjeller-6 017-29 766
Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats-410
Andre forskjeller-487
Ikke utlignet midl. forskjell--3 862
Sum skattekostnad2 3865 701