Tall i 1000 NOK Note 31.12.2019 31.12.2018
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Vannfalls-/konsesjonskraftrettigheter 12 424 631 424 173
Sum immaterielle eiendeler   424 631 424 173
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 102 094 120 639
Nettanlegg 11 387 016 363 319
Prosjekter under utvikling 11 162 659 37 179
Produksjonsanlegg 11 1 493 569 1 527 057
Maskiner og anlegg 11 36 915 38 167
Bruksrettigheter leieavtaler   10 270 -
Sum varige driftsmidler   2 192 523 2 086 360
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i tilknyttet selskap 9 47 648 45 950
Investering i aksjer og andeler 3, 13 33 679 30 690
Andre langsiktige fordringer 13 120 410
Sum finansielle anleggsmidler   81 447 77 050
Sum anleggsmidler   2 698 601 2 587 584
Omløpsmidler      
Varelager   3 824 -
Kundefordringer 3, 14 40 724 55 384
Derivater 3, 13 2 804 9 761
Andre fordringer 13, 14 120 576 134 958
Bankinnskudd, kontanter ol. 13, 15 80 745 102 164
Sum omløpsmidler   248 673 302 177
SUM EIENDELER   2 947 274 2 888 761
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 16 175 242 175 242
Overkurs 16 404 020 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital   588 133 434 973
Sum opptjent egenkapital   588 133 434 973
Minoritetsinteresser   90 644 83 588
Sum egenkapital   1 258 039 1 097 823
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 19 16 608 53 017
Utsatt skatt 10 486 409 445 801
Andre avsetninger for forpliktelser   21 262 9 398
Sum avsetning for forpliktelser   524 279 508 216
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 13, 18 910 000 980 000
Sum langsiktig gjeld   910 000 980 000
Kortsiktig gjeld      
Finansielle instrumenter 13 - 4 226
Leverandørgjeld 13 23 841 16 464
Betalbar skatt 10, 13 32 600 43 918
Skyldige offentlige avgifter 13 25 890 45 850
Annen kortsiktig gjeld 13, 17, 20 172 627 193 264
Sum kortsiktig gjeld   254 957 303 722
Sum gjeld   1 689 236 1 791 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   2 947 274 2 889 761