Tall i MNOK 2019 2018 2017 2016 2015
RESULTATER          
Driftsinntekter 647,6 568,6 497,2 398,6 372,4
Avskrivninger 62,6 57,0 57,0 56,4 63,6
Nedskrivninger - - -6,2 2,9 -
ADK ex av-/nedskrivninger 295,1 292,4 250,2 241,6 204,5
Driftsresultat 289,9 219,3 196,3 100,6 104,3
Finansposter -19,8 -24,3 -36,8 -27,1 -55,0
Resultat før skatt 270,2 195,0 159,5 73,5 49,3
Resultat etter skatt 182,7 99,5 120,4 36,7 46,8
Majoritetens andel 176,5 94,4 113,9 27,9 43,3
Minoritetens andel 6,2 5,1 6,5 8,8 3,5
POSTER EKSKLUDERT FRA UNDERLIGGENDE DRIFT          
Urealiserte verdiendringer kraftkontrakter 67,6 -46,4 13,4 60,7 30,4
Mer-/mindreinntekt -6,3 20,4 17,1 5,1 -6,3
RESULTAT UNDERLIGGENDE DRIFT          
Driftsinntekter 573,7 635,4 500,9 403,7 366,1
Driftsresultat 216,0 286,0 200,0 166,4 67,6
Resultat før skatt 196,2 261,8 163,2 139,3 12,6
Resultat etter skatt 108,8 166,3 124,1 102,5 10,1
BALANSE PR. 31.12          
Anleggsmidler 2 698,6 2587,6 2587,5 2577,7 2 546,6
Omløpsmidler 248,7 302,2 329,0 398,4 473,3
Egenkapital 1 258,0 1097,8 1060,1 954,2 910,3
Avsetning for forpliktelser 524,3 508,2 428 400,4 396,4
Langsiktig gjeld 910,0 980,0 1061,8 10429,8 1 574,2
Kortsiktig gjeld 255,0 303,7 366,5 191,8 138,9
Totalkapital 2 947,3 2889,8 2916,5 2976,2 3 019,8
ØKONOMISKE NØKKELTALL          
EBITDA 352,5 276,2 247,1 160,0 167,9
EBITDA underliggende drift 284,9 322,6 220,3 294,4 203,3
NIBD 829,3 877,8 934,0 1304,4 1 425,4
NIBD/EBITDA 2,4 3,2 3,8 8,2 8,5
EBITDA underliggende drift/netto rentekostnader 11,6 12,5 8,2 3,1 2,6
EBIT-margin (%) 44,8% 38,6 % 39,5 % 25,2 % 28,0 %
Kontantstrøm fra driften 238,9 136,0 215,0 170,2 83,9
Egenkapitalavkastning 15,5% 9,2 % 12 % 3,9 % 5,4 %
Egenkapitalandel % 42,7% 38,0 % 36,3 % 32,1 % 30,1 %
Likviditetsgrad 1 0,98 0,99 0,90 2,08 3,41
Totalavkastning 6,9% 5,4 % 4,8 % 2,4 % 2,4 %
Arbeidskapital -6,3 -1,5 -37,5 206,7 334,4
INVESTERINGER          
Investering i økt kapasitet, varige driftsmidler - - 72,3 31,4 125,8
Reinvesteringer 175,3 81,4 62,7 30,6 32,2

 

EBITDA:  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt.

Egenkapital = Egenkapital 31.12 x 100 / Totalkapital 31.12

Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler 31.12 / Kortsiktig gjeld 31.12

Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig totalkapital

Arbeidskapital: Omløpsmidler 31.12 + Kortsiktig gjeld 31.12