Selskapet har innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013.

Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansier t gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger.

Informasjon om pensjon for administrerende direktør er gitt i konsernets note 6.

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger
31.12.201931.12.2018
Diskonteringsrente2,30 %2,60 %
Forventet avkastning2,30 %2,60 %
Årlig forventet lønnsvekst2,25 %2,75 %
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp2,00 %2,50 %
Regulering av løpende pensjon1,25 %1,75 %
Arbeidsgiveravgift - sats5,10 %5,10 %

 

Netto pensjonskostnader
Tall i 1 000 NOK20192018
Nåverdien av periodensopptjening1 5201 063
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse4 2293 621
Resultatført planendring-1 992-
Forventer avkastning på pensjonsmidlene-4 011-3 791
Adm.kostnader1 0781 846
Netto pensjonskostnad, sikret ytelsesbasert ordning8242 739
Periodisert arbeidsavgift7854
Pensjonskostnad tilskuddsplaner6 6364 393
Totale pensjonskostnader7 5387 186

 

Netto pensjonsforpliktelse
Tall i 1 000 NOK31.12.201931.12.2018
Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning157 114157 853
Brutto pensjonsforpliktelse, ikke fondsbasert ordning15 76911 071
Pensjonsmidler til markedsverdi-161 428-148 688
Netto pensjonsmidler, sikret ytelsesbasert ordning11 45620 236
Arbeidsgiveravgift584467
Bokført pensjonsmidler (-) /-forplitkelse (+), inkl. arb.g.avgift12 04020 703

 

Antall personer som omfattes av ordningen
20192018
Aktive1515
Pensjonister9592
Utmeldte med rettigheter132136