Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Styret ivaretar sitt tilsynsansvar gjennom kvartalsvise rapporteringer av økonomisk og finansiell status, samt styringsparametere knyttet til driften. 

Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. 

På ordinær generalforsamling den 27. juni 2019 ble styrets leder Kristin Melsnes gjenvalgt og styremedlemmene Kirsti Hienn og Semming Semmingsen ble erstattet av Wenche Folberg og Erling Dalberg, med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2021. Bjørn Erik Olsen erstattet styremedlem Rolf Inge Roth i november 2019. Styret består av åtte personer, hvorav to kvinner.