2019
Tall i 1000 NOKLån 01.01.Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.Påløpte renterAvdrag 2020Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS70 00070 000500 000500 0001 756-15.08.2024
Nordkraft AS--410 000410 0001 333-15.08.2024
Nordkraft Magasin AS750 000750 000----
Nordkraft Nett AS160 000160 000----
Sum langsiktig rentebærende gjeld980 000980 000910 000910 0003 089-

Konsernet gjennomførte i 2019 refinansiering av langsiktige lån. Låneavtale ble inngått med et konsortium bestående av Danske Bank, DNB og Sparebanken Narvik. Samtidig ble eksterne lån i Nordkraft Nett AS og Nordkraft Magasin AS nedbetalt og all ekstern gjeld ble samlet i morselskapet. Det nye lånet ble utbetalt 15.8.2019 i to transjer med løpetid på henholdsvis 3 og 5 år. I tillegg ble det etablert en revolverende trekkfasilitet på 190 millioner kroner og en kassakreditt på 80 millioner kroner, blant annet for å finansiere småkraftutbygging. Disse fasilitetene er ikke benyttet pr 31.12.2019.

2018
Tall i 1000 NOKLån 01.01.Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.Påløpte renterAvdrag 2019Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS70 000- - 70 000408-27.03.2019
Nordkraft Magasin AS750 000 - 750 0003 448-27.03.2022
Nordkraft Magasin AS100 000100 000----
Nordkraft Nett AS140 00020 000160 0001 102 - 27.03.2022
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 060 000100 00020 000980 0004 958-

Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.

Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.

Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 25 % i konserne t og nøkkeltallet EBITDA underliggende drift/netto rentekostnader (se hovedtall for definisjon) må være på minimum 1,75. Per 31. desember 2019 hadde konsernet en egenkapitalandel på 42,7 % og nøkkeltallet EBITDA underliggend e drift/netto rentekostnader var 11,6.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Produksjonsanlegg1 493 5691 527 057
Nettanlegg387 016363 319
Øvrige anleggsmidler301 668195 984
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp22 34041 030
Sum bokført verdi pr. 31.122 204 5932 127 390
Pantstillelser
Bankkonti17 05411 974
Pantelån910 000980 000
Sum pantstillelser927 054991 974