Lønnsom drift

God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer og alle forretningsområder har skapt gode resultater de siste årene. Høyt fokus på effektivisering har bidratt til at kostnad per kWh er historisk lav. Resultat før skatt på 270,2 millioner kroner har økt med 75,1 millioner kroner fra 2018.

I posisjon til å gripe mulighetene

Vekst innen prosjektutvikling og operatørskap uten å øke bemanning og kostnadsbase gir konsernet nye inntekter med høy margin. De siste årenes økte resultater og betydelig styrket kontantstrøm fra driften kombinert med nedbetaling av gjeld gir finansiell fleksibilitet til fremtidig ekspansjon. 

 

 

Diversifisering

Nordkraft har en sterk industriell ambisjon som omfatter vekst gjennom egne investeringer, samt utvikling og drift av kraftverk man selv ikke eier. Konsernet har diversifisert virksomheten innenfor sine kjerneområder og har over de siste årene ekspandert innen nettvirksomhet, operatørskap og prosjektutvikling og således sikret vekst som gjør konsernet mindre sårbar for endringer i kraftprisen.

 

 

Oppnår høyere kraftpris enn markedet

Gjennom produksjonsoptimering oppnår Nordkraft bedre kraftpriser enn markedet, og oppnådde i 2019 2 % høyere pris enn NO4-prisen. Mulighet for magasinering gir også redusert driftsrisiko.

 

 

Sikringskontrakter

Verdien av sikringskontraktene synker med økende kraftpris og motsatt. For 2019 har beholdningen av langsiktige kraftkontrakter hatt en verdiøkning på 67,6 millioner kroner, mens det er realisert en gevinst på 3,1 millioner kroner for oppgjorte sikringshandler.

 

 

God kapitalstruktur

Kapitalstrukturen har ytterligere forbedret seg i 2019. Egenkapitalandel har økt til 42,7 % og netto gjeld/EBITDA har endret seg fra 3,2 i 2018 til 2,4 i 2019. Rentebærende gjeld er redusert med 70 millioner kroner til 910 millioner kroner.