Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, og har lang erfaring med drift og bygging av energiproduksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet består av tre virksomhetsområder:

  • Produksjon
  • Nett
  • Prosjekt

Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet drifter også kraftverk over hele landet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28,0 %), Hålogaland Kraft AS (16,66 %) og Troms Kraft AS (5,33 %).

Produksjon

Virksomhetsområdet Produksjon omfatter konsernets kraftverksdrift, som inkluderer anleggsforvaltning, vedlikeholdstjenester og krafthandel. Virksomheten fokuserer på effektiv drift av kraftverk innenfor både magasin, småkraft og vindkraft. Fysisk kraftomsetning skjer i spotmarkedet og ulike intradagsmarkeder. I tillegg kjøpes og selges elsertifikater bilateralt, og finansielle instrumenter benyttes for prissikring. Virksomhetsområdet består av 26 medarbeidere.

Nøkkeltall Produksjon:
20192018201720162015
Kraftproduksjon
Installert kapasitet (MW)440,4392,9329,6326,6319,7
-herav:
Egeneiet
240,1240,1240,1240,1233,2
Operørskap
200,3152,889,586,586,5
Produksjon (GWh) 1 218,91 223,21 198,21 117,2921,7
-herav:
Egeneiet
835,5956,1978,51 001,7840,1
Operørskap
383,4267,1219,7115,581,6
Middelproduksjon (GWh) (egeneiet)811,5811,5892,0823,8815,1
Magasinbeholdning51%43%51%59%76%
Kraftmarkedet
Systempris, Nord Pool (øre/kwh)38,042,127,525,018,7
NO4 pris (øre/kwh)37,341,623,723,317,5

 

Utover egen produksjonsportefølje på syv vannkraftverk, har Nordkraft driftsavtaler for 18 småkraftverk og to vindkraftparker samt en vindpark under bygging. Nordkrafts medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsernets konsesjonskraftkontrakter forvaltes også av virksomheten.

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, og kraftmarkedene er avhengige av kapasitet som kan reguleres i forhold til etterspørselen. Vannkraftens fleksibilitet og magasinkapasitet gjør det mulig å optimalisere kraftproduksjonen basert på hydrologiske forhold og kraftpriser. God drift på anleggene og produksjonsoptimering gjør at man oppnår høyere gjennomsnittspriser enn spotmarkedet.

Nordkrafts vannkraftverk produserte 835,5 GWh i 2019 (2018: 956,1 GWh), som er en nedgang på 13 prosent fra i fjor. Produksjonen i operatørdrevne kraftverk ble 383,4 GWh, med 213,3 GWh fra vindkraft (2018: 94,4 GWh) og 170,1 GWh fra vannkraft (2018: 172,7 GWh). Det har i 2019 vært god drift og høy produksjonstilgjengelighet. Tilsig til magasinkraftverkene i 2019 var 785 GWh mot normalt 750 GWh.

EBITDA for virksomhetsområdet Produksjon ble 210,6 millioner kroner i 2019 mot 230,8 millioner kroner i 2018. Områdeprisen i NO4 ble redusert fra 41,6 øre/kWh i 2018 til 37,3 øre/kWh i 2019. Kraftprisen i 2019 var blant de høyeste i siste tiårsperiode, men 10 prosent lavere enn i 2018. Gjennom optimering av produksjon har Nordkraft i gjennomsnitt oppnådd en spotpris på magasinkraft som er 2 prosent bedre enn NO4-pris. 62 prosent av egeneiet produksjon i 2019 (2018: 53 prosent) var sikret ved forhåndssalg av finansielle terminkontrakter. Gjennomsnittlig sikret pris var på 40,2 øre/kWh og realisert sikringsresultat i 2019 var på 3,1 millioner (2018 -69,5 millioner).

Prosjekter

Nordkraft utvikler og bygger vann- og vindkraftverk, og har pågående prosjekter som sikrer full belegningsgrad ut 2021. I 2018 og 2019 har Nordkraft gjennomført utvikling og prosjektledelse av Fortum sine utbygginger av Ånstadblåheia vindpark i Sortland kommune og Sørfjord vindpark i Tysfjord kommune. Ånstadblåheia vindpark ble ferdigstilt høsten 2018, og har levert strøm i nettet fra 19. september 2018. Sørfjord vindpark har et mindre antall møller i drift fra høsten 2019, mens ferdigstillelse av de resterende møller er forsinket og forventes ferdigstilt i løpet av 2020. 

Kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Ullsfjord og Øvre og Nedre Russvik i Tysfjord er forhåndssolgt som nøkkelferdige kraftverk til Småkraft AS. Kraftverkene er under bygging og planlegges å settes i drift henholdsvis høsten 2020 og høsten 2021. Nordkraft har inngått avtale om drift av kraftverkene i Ullsfjord.

Parallelt med pågående prosjekterings- og utbyggingsaktivitet søker Nordkraft nye muligheter gjennom utvikling av nye rettigheter til vindkraft og kraftkrevende industri.

Nett

Virksomhetsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av eget energinett. Det overordnede målet er å sørge for sikker strømforsyning uten avbrudd eller andre kvalitetsavvik. 

Nøkkeltall Nett:
Tall i MNOK20192018201720162015
Nettinntekter138,4134,4122,5114,195,0
Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-)21,420,417,15,1-6,3
Endring i mer-/mindreinntektssaldo1,03,312,011,45,9
Nettkapital371,4317,4 314,7 224,8 212,2
Avkastning monopolvirksomheten5,0%5,1%4,9 %6,7 %0,9 %
Operasjonelle nøkkeltall
Km høyspentkabler, distribusjonsnett646,9640382,85355,4352,5
Antall nettstasjoner740,0704698462448
Antall målere15 48315 523 15 500 12 333 12 249
Distribuert kraft i MWh468 574466 619 456 550 411 973 403 098
Verdi leveringsavbrudd (KILE)4,93,24,4 3,4 3,7
Nettap %5,2%5,1%6,0 %5,7 %6,0 %
NVE-rente5,8%6,1%6,1 %6,4 %6,3 %

 

I Nordkraft sitt konsernregnskap innregnes fakturert nettleie som inntekter fra kraftoverføring. Av inntektsførte nettinntekter på 138,4 millioner kroner utgjør inntektsrammen 94,0 millioner kroner. Nordkraft har en saldo på merinntekt ved utgangen av 2019 på 21,4 millioner kroner, noe som innebærer at nettariff belastet kundene er høyere enn tillatte inntekter fastsatt av NVE. For 2020 er det varslet en inntektsramme på 97,6 millioner kroner. Fra 2020 vil konsernet få en harmoniinntekt på omtrent 20 millioner kroner i forbindelse med at nettvirksomheten i Narvik og Ballangen ble fusjonert i 2018. Harmoniinntekten er å anse som kompensasjon for fremtidig inntektstap som følge av fusjonen og reduserer merinntektssaldoen tilsvarende. 

Fra 1.1.2019 ble nettleien i Nordkraft Nett sitt område endret. I tråd med NVE sine retningslinjer, er fastleddet økt og energileddet redusert. Nettleien i Nordkraft Nett er fortsatt lav, og var i 2019 blant de laveste i landet for husholdningskunder. Stort reinvesteringsbehov i nettet vil imidlertid medføre økt nettleie i fremtiden. 

Nettvirksomhetens største investeringsprosjekter i 2019 er fokusert mot styrking av strømforsyningen. Konkret er det gjennomført investeringer i regionalnettet i Narvik sentrum, i form av ny 36 kV-kabel mellom Furumoen og Frydenlund sekundærstasjon, samt ny samleskinne og utvidelse av apparatanlegg i Frydenlund sekundærstasjon.

I tiden fremover ventes det flere regulatoriske endringer i rammevilkårene fra NVE. Endringer i nettregulering og energimarkedet stiller større krav til nettselskapenes kompetanse og utviklingsevne. Kombinert med dagens struktur med mange små og mellomstore selskap, gjør dette at vi forventer strukturendringer i norske nettselskaper de kommende årene.