Tall i 1000 NOK Note 2019 2018
Resultat før skatt   270 151 195 014
Justert for:      
-av-/nedskrivninger   62 559 56 965
- forskjell pensjonskostnad og betalt premie/pensjon   -29 106 3 915
-gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler og virksomhet   -7 818 -5 255
-andre ikke likviditetsposter   -2 496 -29 114
- betalte skatter 10 -43 918 -18 876
Endring i arbeidskapital:      
-kundefordringer og andre  fordringer   3 042 18 214
-leverandører, annen kortsiktig gjeld og avsetninger forpliktelser   -13 549 -84 826
Kontantstrøm fra driften   238 864 136 037
Investering i varige driftsmidler 11 -175 325 -81 382
Effekt implementering IFRS 16   -10 769  
Kjøp av virksomhet, aksjer, andeler mv   -2 989 -2 767
Salg av virksomhet, aksjer, andeler mv   94 15 739
Salg varige driftsmidler   25 344 -
Kontantstrøm investeringsaktiviteter   -163 644 -68 409
Låneopptak 18 910 000 20 000
Nedbetaling lån 18 -980 000 -100 000
Mottatt utbytte   3 362 33 533
Betaling av utbytte   -30 000 -45 000
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter   -96 635 -91 467
Endring i betalingsmidler   -21 418 -23 839
Betalingsmidler pr 1. januar 15 102 164 126 003
Betalingsmidler pr 31. desember   80 746 102 164