Lønnskostnader
Tall i 1 000 NOK20192018
Lønninger19 02721 309
Arbeidsgiveravgift1 1431 011
Pensjonskostnader7 5387 186
Styrehonorar700704
Annen personalkostnad2 7662 668
Sum lønnskostnader31 17232 879
Ansatte og årsverk
31.12.201931.12.2018
Antall ansatte2527
Antall årsverk2527

Informasjon om godtgjørelse til administrerende direktør er gitt i konsernets note 6.

Nordkraft AS tilbyr rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 2,4 millioner kroner ved årsskiftet, mot 1,8 millioner kroner pr 31.12.2018.

Godtgjørelse til revisor
Tall i 1 000 NOK20192018
Ordinær revisjon138105
Andre tjenester 331268
Sum revisjonskostnader470373