Ved regnskapsavleggelsen foreligger ingen vesentlige, kjente hendelser etter balansedagen som forventes å påvirke konsernets resultatregnskap for 2019 eller den finansielle stilling per 31. desember 2019.

Hydrologiske forhold har gitt et betydelig press på kraftprisene ved inngangen til 2020. Resultat for 2020 forventes svekket mot 2019 basert på kraftmarkedets terminpriser.

Utbruddet av koronaviruset har medført at det er innført offentlig pålagte tiltak for å stoppe ytterligere spredning av viruset. Koronaviruset sammen med oljeprisfall har ført til et betydelig børsfall og kraftetterspørselsfall, hvor redusert aktivitet i kraftkrevende industri kan gi ytterligere fall i etterspørsel etter kraft.

De langsiktige effektene av koronaviruset for konsernet er foreløpig usikre, mens redusert kraftetterspørsel og kraftpriser vil svekke konsernets inntjening og likviditet. Nordkraft har hentet ny kapital for å sikre kontantstrøm til å opprettholde normal operativ drift.