Vår visjon er «i posisjon til å gripe mulighetene», som søkes oppnådd gjennom å fokusere på effektiv drift og en kapitalstruktur tilpasset virksomheten. Nordkraft har en stabil og solid virksomhetsbase med egeneide magasinkraftverk og drift og forvaltning av energinett. Gjennom operatørskap og utvikling av vind- og småkraft for andre skapes nye inntekter uten at konsernet selv foretar investeringer. 

I 2019 har alle forretningsområdene levert gode resultater og året har vært preget av god drift. Oppnådde kraftpriser i 2019 og 2018 var høyere enn de foregående årene, og det har vært solide kontantstrømmer fra driften de to siste årene. Konsernets inntekter fra operatørskap og prosjektutvikling har økt fra 2018 med henholdsvis 34 og 89 prosent. Investeringer i år er også høyere enn forutgående år, og er i hovedsak knyttet til styrking av strømforsyningen og utbygging av kraftverk.

Nordkraft forestår utbygging av Sørfjord vindpark for Fortum hvor ferdigstillelse forventes høsten 2020. Nordkraft er langsiktig operatør for det nye vindkraftverket, samt for vindparkene Nygårdsfjellet og Ånstadblåheia som ble solgt til Fortum i 2017. Innen vannkraft har Nordkraft, i tillegg til sine syv egeneide kraftverk, drevet operatørskap av småkraftverk siden 2015. Totalt drifter Nordkraft 25 vannkraftverk.

HMS er en integrert del av Nordkraft sin operative drift, og konsernet har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap av mennesker, miljø og anlegg. I 2019 var det ingen alvorlige personskader på ansatte.

Nordkraft anser datasenter og annen kraftkrevende industri i Nord-Norge som en forretningsmulighet for å utnytte kraftoverskuddet i vårt prisområde. Rammevilkår i form av god tilgang på fornybar kraft til lave priser er sentrale betingelser for etablering av datasentre og annen kraftkrevende industri som vår region kan tilby. Nordkraft kan med sin kompetanse innen fornybar energi ta en aktiv rolle for å tilrettelegge for slik virksomhet, og dermed bidra til økt kraftetterspørsel i regionen. 

Medarbeiderforhold

Personale

I Nordkraft var det 130 ansatte ved utgangen av 2019, fordelt på 127,2 årsverk. 

Nøkkeltall 31.122019201820172016
Årsverk130131126113
- herav lærlinger5675
Kvinneandel21%20%22%23%

Likestilling og diskriminering
Nordkraft AS har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Ved utgangen av 2019 hadde ansatte i Nordkraft en gjennomsnittsalder på 43 år. Generasjonsvekslingen skjer i høy takt, og vi arbeider spesielt for en jevnere aldersfordeling. 21 prosent av konsernets medarbeidere var kvinner. Konsernledelsen besto av en kvinne og syv menn. Styret i Nordkraft AS besto av to kvinner og seks menn. Nordkraft rekrutterer fra fagområder som historisk har hatt en lav kvinneandel.

Konsernet arbeider planmessig på kort og lang sikt for å sikre rett kompetanse. Spesielt viktig er balansen mellom erfaring og nyervervet kompetanse, og at denne er i tråd med de utfordringer konsernet står overfor.

HMS

Arbeidsmiljø
Nordkraft skal ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette oppnås blant annet gjennom å skape en arbeidsplass preget av trivsel, medvirkning, tillit, ansvar, personlig og faglig utvikling, sosiale aktiviteter og en felles og positiv kultur. I dette arbeidet er konsernets verdigrunnlag åpen, initiativrik, klok – i lag sentralt.

Sykefravær
I 2019 var sykefraværet 5,0 prosent mot 5,1 prosent i 2018. Korttidsfraværet inntil 16 dager (legemeldt og egenmeldt) utgjorde 2,0 prosent (2018: 2,1 prosent), mens sykefraværet utover arbeidsgiverperioden var på 3,0 prosent (2018: 3,0 prosent). Målet er at sykefraværet ikke skal overstige 4,0 prosent. Nordkraft har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), og har tett oppfølging av medarbeidere i sykefravær der forebyggende tiltak er sentralt. Konsernets ansatte er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og inkluderes av konsernets helseforsikring. I tillegg jobber konsernet aktivt for å redusere sykefraværet, gjennom forskjellige tiltak med fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. 

NøkkeltallMål2019201820172016
Sykefravær<4%5,0%5,1%5,5%4,1%
- herav korttidsfravær (1-16 dager)2,0%2,1%2,3%1,9%
- herav langtidsfravær (>16 dager)3,0%3,0%3,2%2,2%
Skadefrekvens (H1)nullvisjon9,05,05,05,0

Sikkerhet
Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte, og har som mål å skape et utviklende og inkluderende miljø. Alle ansatte skal komme uskadd hjem fra jobben sin i Nordkraft. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap av mennesker, miljø og anlegg. Strategien for å oppnå målsettingen om null alvorlige arbeidsrelaterte skader innebærer at riktige holdninger og en god sikkerhetskultur er forankret i alle ledd i organisasjonen. Sikkerhet har høyeste prioritet, og Nordkraft fokuserer både på forebygging av ulykker og personskader, samt har rutiner for oppfølging av uønskede hendelser. Retningslinjer og prinsipper er nedfelt i en egen HMS-policy.

Det er registrert tre mindre alvorlige personskader på egne ansatte, og to av disse skadene medførte et fravær. Dette tilsvarer en skadefrekvens for konsernet på ni fraværsskader per million arbeidstimer (H1-verdi). En av de registrerte personskadene er uten fravær.

For å nå visjonen om null skader er rapportering av uønskede hendelser et spesielt viktig virkemiddel (brukes som innhenting av tidlige varselsignaler). Konsernet har en web-basert HMS-portal for registrering av uønskede hendelser. I 2019 ble det rapportert inn totalt 72 saker. Rapporteringen brukes i det forebyggende arbeidet og til økt fokus på læring av uønskede hendelser. 

Ytre miljø

Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkrafts samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effektiv ressursutnyttelse og god drift. Enkelte av Nordkrafts virksomheter er også underlagt strenge krav til ytre miljø gjennom lover og regler, samt gjennom betingelser knyttet til mottatte konsesjoner. Vannkraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsak gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av vannkraft, nettvirksomheten og vindkraft. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstrekning tatt hensyn til natur og miljø. 

Det var i 2019 ingen hendelser som fikk konsekvenser for det ytre miljø. 

Samfunnsansvar

Nordkraft har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet og har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, og at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

Nordkraft har som mål å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og framstå som attraktiv for konsernets interessenter. Nordkraft eier, bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur, og har et ansvar for å sørge for trygg og pålitelig forsyning av fornybar energi til våre kunder. Nordkraft tar et bredt samfunnsansvar utover det som er pålagt oss. Vi bidrar til næringsutvikling i regionen, og har samarbeid med skoleverket og Universitetet i Nord-Norge. Dette for å øke interessen for vår bransje, og for å sikre langsiktig rekruttering. Gjennom å støtte det lokale idretts- og kulturmiljøet bidrar Nordkraft til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt for nåværende og fremtidige ansatte.

Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Nordkraft bidrar til flere av FNs 17 bærekraftsmål. De mest relevante for vår virksomhet: Ren energi for alle (7), Innovasjon og infrastruktur (9), Ansvarlig forbruk og produksjon (12) og Stoppe klimaendringene (13).

Økonomiske restultater

Resultat før skatt har økt med 75,1 millioner kroner fra 2018. Nordkraft hadde i 2019 et resultat etter skatt på 182,7 millioner kroner, som er en økning på 83,2 millioner kroner fra 2018. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,5 prosent (2018: 9,2 prosent). Driftsresultat før avskrivninger på 352,5 millioner kroner er økt med 76,2 millioner kroner fra 2018. 2019 har vært et år med god underliggende drift, høye kraftpriser og produksjonsvolum. 

Fremtidsprisen på kraft har falt i 2019, og prisreduksjonen har medført en positiv, urealisert verdiendring på 67,6 millioner kroner (2018: -46,4 millioner kroner). Realisert gevinst på prissikringer var på 3,1 millioner kroner (2018: -69,5 millioner kroner). Nordkraft har ved utgangen av 2019 sikret 30 % av forventet 2020-volum til en sikringspris på 39,86 øre/kwh. Gjennomsnittlig forwardpris for Nordkrafts sikringsportefølje ved utgangen av 2019 var på 40,1 øre/kwh.

Konsernets driftsinntekter for 2019 var på 647,6 millioner kroner (2018: 568,6 millioner kroner). Gevinst ved salg av anleggsmidler utgjorde 8,2 millioner kroner (2018: 5,3 millioner kroner). Høyt produksjonsvolum og høye priser har bidratt til en omsetningsøkning på 88,1 millioner kroner. Operatørskapsinntekter er økt med 11,0 millioner kroner, og inntekter fra prosjektutvikling har økt med 11,3 millioner kroner. 

Netto finanskostnader på 19,8 millioner kroner (2018: 24,3 millioner kroner) inkluderer en positiv effekt knyttet til endringer i valutasikringskontrakter på 5,7 millioner kroner (2018: -1,7 millioner kroner). Det er foretatt netto nedbetaling av langsiktige lån med 70,0 millioner kroner og konsernet har ved utgangen av 2019 totalt 910 millioner kroner i rentebærende gjeld. Reduksjon i rentebærende gjeld kombinert med bedre resultater har ytterligere styrket konsernets finansielle betjeningsevne. Nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA var i 2019 2,4 mot 3,2 i 2018. Nøkkeltallet EBITDA underliggende drift/netto rentekostnader endret seg fra 12,5 i 2018 til 11,6 i 2019.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Konsernets kontantstrøm fra driften ble 238,9 millioner kroner (2018: 136,0 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger var 352,5 millioner kroner (2018: 276,2 millioner kroner), som er 113,6 millioner kroner høyere enn kontantstrøm fra driften. Dette er hovedsakelig relatert til endring i arbeidskapital og andel resultat i tilknyttet selskap.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør -163,6 millioner (2018: -68,4 millioner kroner). Konsernet har solgt driftsmidler for 25,3 millioner kroner (2018: 15,7 millioner kroner). Nyinvesteringer i varige driftsmidler utgjør 152,7 millioner kroner (2018: 42,5 millioner kroner), og reinvesteringer utgjør 22,7 millioner kroner (2018: 39,1 millioner kroner).

Konsernets netto rentebærende gjeld var 829,3 millioner kroner (2018: 877,8 millioner kroner), og egenkapitalandel var 42,7 prosent ved utgangen av 2019 (2018: 38,0 prosent). Nordkraft har en tilfredsstillende soliditet.