Kundefordringer
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Nettleiefordringer20 68723 599
Andre kundefordringer20 99332 375
Avsetning til dekning av tap-955-590
Kundefordringer netto40 72455 384
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201931.12.2018
Lån og forskudd til ansatte9 7938 728
Vederlag aksjesalg ikke forfalt51 726-
Fremførbar naturressursskatt40 67956 566
Andre kortsiktige fordringer18 39769 664
Sum andre kortsiktige fordringer120 576134 958

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.