Beløp i 1 000 NOK 2019 2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skatt 38 190 167 094
Gevinst ved salg aksjer -5 274 -18 563
Av- og nedskrivninger 3 164 3 568
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -4 127 948
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 1 392 258
Endring i andre tidsavgrensningsposter 77 835 -211 592
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -798 820 -58 287
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Investeringer i varige driftsmidler -998 -749
Salg av varige driftsmidler (salgssum) 18 350 272
Endring i andre investeringer -2 927 -2 767
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 14 425 -3 244
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Kjøp/salg aksjer - 91 504
Mottat utbytte 3 343 20 507
Utbetalt utbytte -30 000 -50 000
Opptak av ny gjeld 840 000 -
Utlån til datterselskap -910 000 -
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 813 343 62 012
Netto endring i likvider i året 28 947 481
Kontanter og bankinnskudd per 01.01 1 653 1 172
Kontanter og bankinnskudd per 31.12 30 600 1 653