Andre driftskostnader
Tall i 1000 NOK20192018
Eiendomsskatt, konsesjonsavgift m.v16 87917 500
Kjøp av materiell7 84910 401
Vedlikeholdskostnader10 28312 497
Kjøp av tjenester15 1178 040
IKT kostnader11 77212 517
Husleie, strøm etc5 6426 095
Reisekostnader3 1323 119
Salgs- og markedsføringskostnader5 7103 037
Forsikringer2 3512 717
Øvrige driftskostnader15 2254 361
Aktivering egne investeringsarbeider(26 706)(27 420)
Sum67 25352 863
Godtgjørelse til revisor
Tall i 1000 NOK20192018
Revisjonshonorar1 0171 015
Attestasjonstjenester3810
Annen bistand575515
Sum1 6301 540