Finansinntekter
Tall i 1000 NOK20192018
Renteinntekter2 9723 397
Annen finansinntekt282208
Endring i virkelig verdi valuta-/rentederivater5 6697 403
Avkastning aksjer2 444-
Valutagevinst5785 222
Utbytte2834
Sum finansinntekter11 97316 265
Finanskostnader
Tall i 1000 NOK20192018
Rentekostnader 25 21326 410
Endring i virkelig verdi derivater-1 734
Tap realisasjon aksjer1 33640
Valutatap2 5779 338
Annen finanskostnad2 6233 007
Sum finanskostnader31 74940 528
Netto finans-19 776-24 263