Lønnskostnader
Tall i 1000 NOK20192018
Lønn97 86194 900
Arbeidsgiveravgift4 8044 179
Pensjonskostnader - innskuddsbaserte ordninger7 7256 266
Pensjonskostnader - ytelsesbaserte ordninger-4 7317 530
Styrehonorarer 1 0101 003
Andre personalkostnader 4 4224 066
Sum lønnskostnader111 091117 943
Ansatte og årsverk
Tall i 1000 NOK20192018
Antall ansatte130132
Antall årsverk127131
Herav lærlinger56

Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller nærstående parter. Ansatte kan tildeles rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen ett år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 9,8 millioner kroner ved årsskiftet, mot 8,7 millioner kroner per 31.12.2018.

Nordkraft er organisert i tre forretningsområder og tre stabs- og støttefunksjoner. Hver av disse ledes av en direktør som rapporterer til konsernsjefen og som sammen med konsernsjef utgjør konsernledelsen. 

Tall i 1000 NOKLønnAndre ytelserPensjonskostnader
Ytelser til ledende ansatte
Konsernsjef2 687172 552
Øvrig konsernledelse8 150104516
Sum10 8371223 068

Administrerende direktør er omfattet av konsernets kollektive, ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning, samt har avtale om tilleggspensjon med hovedvekt på førtid. Han har rett og plikt til å fratre med førtidspensjon i perioden fra fylte 60 år og frem til fylte 67 år. Førtidspensjonen tilsvarer fast lønn på tidspunktet vedkommende fyller 60 år, med fratrekk for eventuelt annet lønnet arbeid. Det er opprettet et pensjonsfond for innbetalinger av årlig premie til dekning av førtidspensjonen. Nordkraft har risikoen for avkastningen knyttet til pensjonsfondet. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år utover oppsigelsestiden og opptjente pensjonsrettigheter, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann.