ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
Tall i 1 000 NOK20192018
Betalbar skatt, alminnelig inntekt-12 668
Korrigering av skatt tidligere år--2 025
Grunnrenteskatt24 59533 920
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller62 88350 935
Sum skattekostnad87 47895 498
 
BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Tall i 1 000 NOK20192018
Resultat før skattekostnad270 151195 014
Skatt beregnet med nominell skattesats59 43344 853
Grunnrenteskatt36 51968 935
Korreksjon tidligere år--2 766
Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats--4 660
Endring utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats-3 438
Salg og verdiendring aksjer-2 188-4 330
Mottatt utbytte-6-8
Andre permanente forskjeller-5 890-419
Resultat tilknyttede selskap-843-4 646
Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital--3 865
Andre forskjeller454-1 035
Sum skattekostnad87 47895 498
Effektiv skattesats32 %49 %

 

BETALBAR SKATT I BALANSEN:
Tall i 1000 NOK31.12.201931.12.2018
Betalbar skatt av årets resultat26 29112 668
Grunnrenteskatt22 70533 920
Naturressursskatt9 8949 999
Motregnet naturressursskatt tidligere år-26 291- 12 669
Betalbar skatt i balansen32 60043 918

 

Endring utsatt skatt:
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjoner Lån og forpliktelser Fremførbart underskudd Sum
Utsatt skatt per 31. desember 2018630 710-25 398-5 117-11 841-22 838-119 715445 801
Implementering IFRS 1610 769-10 769
Resultatført i perioden15 61220 074-1 5425 857-13 37811 85738 480
Ført mot utvidet resultat i perioden2 1272 127
Utsatt skatt per 31. desember 2019657 091-5 324-6 659-13 857-46 985-107 858486 409

 

Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.