Beløp i 1 000 NOK Note 2019 2018
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Utsatt skattefordel 5 5 222 9 023
Sum immaterielle eiendeler   5 222 9 023
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 90 171 104 438
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 6 2 553 3 527
Sum varige driftsmidler   92 724 107 965
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 4 472 786 472 786
Investering i tilknyttet selskap 4 49 822 51 262
Investering i aksjer og andeler 4 33 124 30 198
Pensjonsmidler 3 4 533 -
Andre langsiktige fordringer   2 499 1 819
Langsiktige fordringer konsern   910 000 -
Sum finansielle anleggsmidler   1 472 766 556 066
Sum anleggsmidler   1 570 712 673 054
OMLØPSMIDLER      
Fordringer      
Kundefordringer   226 102
Kortsiktig fordringer konsern   44 576 153 166
Andre fordringer 7 3 659 810
Sum fordringer   48 461 154 079
Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 30 600 1 653
Sum omløpsmidler   79 061 155 731
SUM EIENDELER   1 649 774 828 786
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 8,9 175 242 175 242
Overkurs 9 404 020 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 9 89 942 79 117
Sum opptjent egenkapital   89 942 79 117
Sum egenkapital   669 205 658 379
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 3 16 573 20 703
Sum avsetning for forpliktelser   16 573 20 703
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 910 000 70 000
Sum annen langsiktig gjeld   910 000 70 000
Kortsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner   12 832 41 416
Leverandørgjeld   2 886 1 371
Skyldig offentlige avgifter   1 144 1 785
Avsatt utbytte 9 30 000 30 000
Gjeld til selskap i samme konsern   126 466
Annen kortsiktig gjeld 11 7 007 4 676
Sum kortsiktig gjeld   53 996 79 704
Sum gjeld   980 569 170 407
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   1 649 774 828 786
Pantstillelser   910 000 70 000