Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter er anvendt for finansielle eiendeler og forpliktelser i balansen:

Eiendeler per 31.12.2019
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgEiendeler til amortisert kostTotalt
Langsiktige fordringer--120120
Aksjer og andeler-33 679-33 679
Derivater2 804--2 804
Kundefordringer og andre fordringer--161 301161 301
Kontanter og kontantekvivalenter--80 74580 745
Sum finansielle eiendeler per 31.12.20192 80433 679242 165278 648

 

Tall i 1000 NOK

Eiendeler per 31.12.2018
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgEiendeler til amortisert kostTotalt
Langsiktige fordringer - - 410410
Aksjer og andeler - 30 690 - 30 690
Derivater9 671 - - 9 671
Kundefordringer og andre fordringer - - 190 342190 342
Kontanter og kontantekvivalenter - - 102 164102 164
Sum finansielle eiendeler per 31.12.20189 76130 690292 917333 278
 
 
Forpliktelser per 31.12.2019
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner - 910 000910 000
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - 254 957254 957
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.2019-1 164 9571 164 957

 

Forpliktelser per 31.12.2018
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner-980 000980 000
Derivater4 226-4 226
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld-299 496299 496
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.20184 2261 279 4961 283 722
 

Nordkraft sikrer deler av produksjonsvolumet for å redusere kraftprisrisiko. Kraftderivatene blir regnskapsført til virkelig verdi over resultatet.

Nordkraft har i 2019 og 2018 inngått valutaterminkontrakter. Nominelt utestående per 31. desember 2019 er 104,7 millioner kroner (2018: 143,4 millioner kroner).

Terminkontraktene er regnskapsmessig behandlet til virkelig verdi over resultatet.