Tall i 1000 NOK Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Egenkapital til morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Total egenkapital
Egenkapital per. 31 desember 2017 175 242 404 020 398 107 977 370 82 751 1 060 121
Årets resultat     94 423 94 423 5 093 99 517
Utvidet resultat     -17 978 -17 978 290 -17 687
Årets totalresultat     76 446 76 446 5 384 81 829
Transaksjoner med eierne            
Endring minoritetsinteresser     5 420 5 420 -4 547 873
Utbetalt ordinært utbytte for 2017     -45 000  -45 000    -45 000
Egenkapital pr 31. desember 2018 175 242 404 020 434 973 1 014 236 83 588 1 097 823
Årets resultat     176 508 176 508 6 166 182 673
Utvidet resultat     6 653 6 653 890 7 542
Årets totalresultat     183 161 183 161 7 055 190 216
Transaksjoner med eierne            
Utbetalt ordinært utbytte for 2018     -30 000 -30 000 - -30 000
Egenkapital pr 31. desember 2019 175 242 404 020 588 133 1 167 396 90 644 1 258 038

Note 1 til 22 er en integrert del av konsernregnskapet