Nordkrafts virksomhet er eksponert mot ulike typer finansiell risiko. Det er en naturlig finansiell eksponering i tilknytning til kraftmarkedet, men konsernet er også eksponert for valuta-, rente-, likviditetsrisiko og i mindre grad kredittrisiko. Nordkraft benytter seg av finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoer. Håndtering av finansielle risikofaktorer som er like på tvers av forretningsområdene er sentralisert.

3.1 Kraftpris- og volumrisiko

Nordkraft er eksponert for risiko i kraftmarkedet for sin produksjons- og operatørskapsvirksomhet. Konsernet eier åtte magasinkraftverk, og drifter to vindkraftverk og 18 småkraftverk, hvor operatørskapsinntekten er avhengig av produksjonsvolum. Utviklingen i kraftpriser vil sammen med faktorer som påvirker produksjonsvolum, i første rekke værforhold, være av vesentlig betydning for resultatene til produksjonsvirksomheten.

Konsernet har en middelproduksjon på 0,9 TWh. Volumet kommer i sin helhet fra magasinkraftverk, noe som gir god reguleringsgrad. Gitt en kraftpris på 20,9 øre/kwh, vil en endring i produksjonsvolumet med 10 % medføre endring i driftsinntekter på 20 millioner kroner. Nordkraft kjøper finansielle instrumenter for å redusere kraftprisrisikoen. I år 1 kan maks 80 prosent av forventet produksjonsvolum prissikres, mens maks 50 prosent og 20 prosent kan prissikres i år 2 og år 3. Det er ingen krav til minimumssikring. For å oppnå den ønskede risikoreduserende effekt for kraftporteføljer benyttes standardiserte derivatprodukter som futures. Sikringshandel gjøres i sin helhet mot, og cleares hos den nordiske elbørsen Nasdaq OMX Commodities. Finansielle sikringer foretas i forhold til systemprisen, og konsernet er fortsatt utsatt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kraftsalg avregnes etter områdeprisen for NO4. I perioder hvor områdeprisene avviker betydelig fra systemprisen, vil dette påvirke sikringseffektiviteten. Det er ikke et likvid marked for å sikre denne risikoen med kontrakter for områdeprisforskjeller. Kraftderivatene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat. Dersom øvrige faktorer er konstante, og forwardkurven endrer seg med 1 øre/kwh vil det gi en resultateffekt på +/- 2,4 millioner kroner per 31. desember 2018 (2017: +/- 2,7 millioner kroner).

3.2 Valutarisiko

Nordkraft opererer på den europeiske kraftbørsen og Nasdaq OMX, hvor all handel skjer i EUR. Valutarisiko oppstår fra finansielle handelstransaksjoner, samt oppgjør av fysisk kraftsalg og -kjøp. Nordkraft reduserer valutarisiko ved å inngå terminkontrakter innenfor gitte rammer utledet av forventet produksjonsvolum. I år 1 kan maks 30 prosent av forventet produksjonsinntekt valutasikres, mens maks 20 prosent av volumet kan valutasikres i år 2 og år 3. For å redusere valutarisiko benyttes valutaterminer. Valutaderivatene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat. Dersom alle andre faktorer er konstante, og NOK endrer seg mot EUR med 50 punkter vil dette gi en resultateffekt før skatt som følge av verdiendring av valutaderivatene på omtrent 7 millioner kroner per 31. desember 2018.

3.3 Renterisiko

Nordkrafts driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er for en stor del uavhengig av renteendringer. Unntaket er nettvirksomheten der myndighetenes fastsettelse av inntektsrammen inneholder et renteelement knyttet til avkastning på investert kapital. Tillatt avkastning i nettvirksomheten baseres til en viss grad på årets gjennomsnitt av effektiv rente for 5-årig swaprente pluss et påslag. Driftsinntektene til nettvirksomheten i det enkelte regnskapsår tilsvarer selskapets tariffinntekter, mens endringer i inntektsrammen vil medføre endrede tariffinntekter over tid. Dersom rentenivået endrer seg med ett prosentpoeng, vil inntektsrammen endre seg med 2 millioner kroner.

Konsernet er eksponert for renterisiko knyttet til rentebærende gjeld. For lån med flytende rente vil renteendringer påvirke konsernets kontantstrøm. Lånene føres i balansen til amortisert kost i henhold til IFRS 9. Rentederivater kan benyttes for å redusere svingninger i kontantstrøm knyttet til finanskostnader. Per 31. desember 2018 hadde konsernet ingen rentesikring. En renteendring på 1 prosent vil påvirke årsresultatet med ca 8 millioner kroner.

3.4 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risiko for at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Styring av likviditetsrisiko i Nordkraft innebærer å opprettholde en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i form av tilstrekkelige trekkrettigheter. Kontantstrømmen fra virksomhetsområdene vil variere blant annet i forhold til prisnivået i markedet. Ubenyttede trekkrettigheter per 31. desember 2018 utgjorde 5 millioner kroner.  Se også note 18.

Forfallsanalyse for ikke-derivate finansielle poster:
Tall i 1000 NOK0-6 mnd6-12 mnd1-3 år3-5 årSum
201883 62912 78651 142916 3931 063 950
201711 85010 235210 940895 1181 128 143

 

Forfallsanalyse for derivate finansielle forpliktelser:
2018
Tall i 1000 NOK0-3 mnd3-6 mnd6-9 mnd9-12 mnd1-3 årSum
Valutakontrakter-26 929-16 572-17 092-22 719-64 334-147 646
- herav tilbakekjøp valuta25 69215 94116 38821 59963 801143 420
Sum bokførte verdier-1 237-631-704-1 120-534-4 226

 

2017
Tall i 1000 NOK0-3 mnd3-6 mnd6-9 mnd9-12 mnd1-3 årSum
Renteswapper--1 784----1 784
Kraftkontrakter-2 2621 694544-- 44-68
Valutakontrakter-36 972-10 877-10 659- 39 292- 57 740-155 539
- herav tilbakekjøp valuta34 61210 1219 92136 73854 302145 694
Sum bokførte verdier-4 622-846-194-2 554-3 482-11 697

 

3.5 Kredittrisiko

Nordkraft har ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko, som følge av at hovedtyngden av debitorer er privatpersoner og bedrifter som faktureres for nettleie. Fysisk kraftsalg skjer via Nord Pool. Motpartsrisiko i forhold til krafthandelsvirksomheten minimeres gjennom at man clearer alle kraftkontrakter via Nasdaq OMX Commodities. Alle elsertifikater handles bilateralt, enten direkte eller gjennom megler. Nordkraft har økt aktivitet knyttet til operatørskap av andres kraftverk, og tilhørende fordringer kan være av vesentlig størrelse. Ved avtaleinngåelse vurderer Nordkraft motpartens kredittrisiko, og eventuelle misligholdte fordringer vil kunne motregnes mot kraftinntekter fra kraftverkene.

 
Kundefordringer per 31. desember fordelt på antall dager etter forfall:
Ikke forfalt<30 dager30-60 dager60-90 dager90-120 dager>120 dagerSum
201848 7214 27460177763237955 384
201733 1092 4915223812062 35939 068

* Tall i 1000 NOK

 

3.6 Vurdering av virkelig verdi

Finansielle instrumenter

Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger:

  1. Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1)
  2. Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2).
  3. I tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte notert kurs eller transaksjonsverdi, benyttes neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer, samt konsernets egne estimat.

Følgende tabell presenterer konsernets finansielle eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi:

2018
Beløp i NOK 1000Nivå 1Nivå 2Nivå 3Total
Kraftderivater1 053 - -1 053
Aksjer og andeler--30 69030 690
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet1 053 - 30 69031 744
Valutaderivater - 4 226 - 4 226
Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet-4 226 - 4 226
 
 
2017
Beløp i NOK 1000Nivå 1Nivå 2Nivå 3Total
Aksjer og andeler - - 27 92427 924
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - - 27 92427 924
Kraftderivater6868
Valutaderivater - 9 845 - 9 845
Rentederivater - 1 784 - 1 784
Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet6811 629 - 11 697
 

Finansielle instrumenter nivå 1

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er markedspris på balansedagen. Et marked betraktes som aktivt dersom markedskursene er tilgjengelige enkelt og regelmessig fra en børs, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. Kraftderivater handles på den nordiske kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities og verdsettes i henhold til gjeldende priser på Nasdaq OMX Commodities på balansedagen.

Finansielle instrumenter nivå 2

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Verdien bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der de er tilgjengelig og baserer seg minst mulig på konsernets egne estimater. Virkelig verdi av rentebytteavtaler beregnes som nåverdi av estimerte, fremtidige kontantstrømmer, basert på noterte swaprenter på balansedagen. Virkelig verdi av valutaterminer beregnes basert på noterte forwardkurser på balansedagen. 

Finansielle instrumenter nivå 3

Aksjer og andeler klassifisert som tilgjengelig for salg verdsettes basert på neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer.

Øvrige finansielle instrumenter

For øvrige finansielle instrumenter er den balanseførte verdien en rimelig tilnærming av virkelig verdi. Dette gjelder utlån, fordringer, kundefordringer, bankinnskudd, rentebærende gjeld og leverandørgjeld.