Inntjeningen til produksjonsvirksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen. Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. Det er store sprik i ulike kraftanalytikeres prisprognoser, men de nærmeste årene forventer analytikermiljøet at markedet preges av et kraftoverskudd i Norden. Ved utgangen av 2018 var notert systempris for levering av kraft for 2018 på 47 øre/kWh, mens kraftprisen i en femårs-horisont forventes å ligge på omtrent 36 øre/kWh. En endring i kraftprisen gjennom året med 1 øre/kWh vil, ved full spotpriseksponering og normal produksjon, endre driftsresultatet med 7,7 millioner kroner. For å sikre kontantstrøm og utnyttelse av markedsutsiktene, benyttes prissikring av salg av produsert energi innen fastsatte rammer.

Inntjeningen til nettvirksomheten påvirkes av egen effektivitet i forhold til resten av nettbransjen og utvikling i rentenivået, i tillegg til endringer i de offentlige reguleringene. Fem prosentpoeng i endret relativ effektivitet, eller ett prosentpoeng endring i NVE-renten, innebærer omtrent tre millioner kroner i endret regulert inntektsramme for nettvirksomheten.

For å sikre tilfredsstillende lønnsomhet og positive kontantstrømmer i et utfordrende kraftmarked, fokuserer Nordkraft på kostnadskontroll for å levere gode resultater i fremtiden selv med lave kraftpriser. Videre vekst vil være kapitalkrevende, og det vil være behov for å sikre selskapets finansieringsevne og vurdere hvorvidt utbyggingsprosjekter bør avventes eller utvikles i samarbeid med finansielle partnere.