Nordkraft har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013. Konsernets ulike pensjonsordninger er organisert i pensjonskasser og forsikringsselskaper. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger på balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsen er utført av uavhengig aktuar. 79 ansatte var dekket gjennom ytelsesplaner i Nordkraft sin pensjonskasse per 31. desember 2018.

Balanseført forpliktelse
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelser, ytelsesplaner310 413285 613
Virkelig verdi pensjonsmidler-267 661-274 760
Netto pensjonsforpliktelse, ytelsesplaner42 75110 853
Nåverdi forpliktelser for ikke fondsbasert ordninger10 2666 351
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl. arbeidsgiveravgift)53 01717 205
Endringer i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Pensjonsforpliktelse per 1. januar285 613237 361
Nåverdien av årets pensjonsopptjening5 3354 135
Arbeidsgiveravgift272391
Rentekostnad6 6176 077
Estimatendringer19 40228 261
Pensjonsutbetalinger-6 826-7 514
Oppkjøp-16 903
Pensjonsforpliktelse per 31. desember310 413285 613
Endringer i pensjonsmidlenes virkelig verdi i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Virkelig verdi pensjonsmidler per 1. januar274 760249 839
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 7416 401
Estimatendringer-3 87113 533
Totale tilskudd-982
Totale utbetalinger fra fond-9 968-6 942
Oppkjøp-10 947
Virkelig verdi pensjonsmidler per 31. desember267 661274 760

Minste pensjonsforpliktelse, som er netto nåverdi av pensjonsforpliktelsen basert på nåværende pensjonsgivende inntekt opptjent på balansedagen, var 31. desember 2018 på 270,1 millioner kroner (2017: 245,0 millioner kroner). Forventet innbetaling i 2019 utgjør 17,9 millioner kroner.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:
31.12.201831.12.2017
Økonmiske og aktuarmessige forutsetninger
Diskonteringsrente2,60%2,64 %
Forventet avkastning2,60%2,64 %
Årlig forventet lønnsvekst2,75%3,16 %
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp2,50%3,10 %
Regulering av løpende pensjon1,75%2,35 %
Arbeidsgiveravgiftsats5,1%5,1%/14,1 %

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF-renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. desember 2018 som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring, uføregrunnlaget IR 73 og dødelighetstabellen K2013.

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale, se note 6. Pensjonsforpliktelsen fremkommer på linjen nåverdi forpliktelser for ikke fondsbaserte ordninger.

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene i 2018 var -1,1 millioner kroner (2017: 23,3 millioner kroner).

Pensjonskostnader
20182017
Årets pensjonsopptjening5 3354 135
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 6176 077
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-3 598-2 878
Arbeidsgiveravgift272391
Resultatførte forpliktelser oppkjøp-519
Pensjonskostnad ytelsesplaner8 6258 244
Pensjonskostnad tilskuddsplaner5 1703 051
Totale pensjonskostnader13 79511 294