Lønnskostnader
Tall i 1000 NOK20182017
Lønn94 90079 223
Arbeidsgiveravgift4 1797 063
Pensjonskostnader - innskuddsbaserte ordninger6 2663 051
Pensjonskostnader - ytelsesbaserte ordninger7 5308 244
Styrehonorarer 1 0031 040
Andre personalkostnader 4 0666 507
Sum lønnskostnader117 943105 128
Ansatte og årsverk
Tall i 1000 NOK20182017
Antall ansatte132129
Antall årsverk131126
Herav lærlinger67

Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller nærstående parter. Ansatte kan tildeles rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen ett år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 8,7 millioner kroner ved årsskiftet, mot 8,6 millioner kroner per 31.12.2017.

Nordkraft er organisert i tre forretningsområder og tre stabs- og støttefunksjoner. Hver av disse ledes av en direktør som rapporterer til konsernsjefen og som sammen med konsernsjef utgjør konsernledelsen.  

Tall i 1000 NOKLønnAndre ytelserPensjonskostnader
Ytelser til ledende ansatte
Konsernsjef2 499142685
Øvrig konsernledelse8 122119517
Sum10 6112611 201

Administrerende direktør er omfattet av konsernets kollektive, ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning, samt har avtale om tilleggspensjon med hovedvekt på førtid. Han har rett og plikt til å fratre med førtidspensjon i perioden fra fylte 60 år og frem til fylte 67 år. Førtidspensjonen tilsvarer fast lønn på tidspunktet vedkommende fyller 60 år, med fratrekk for eventuelt annet lønnet arbeid. Det er opprettet et pensjonsfond for innbetalinger av årlig premie til dekning av førtidspensjonen. Nordkraft har risikoen for avkastningen knyttet til pensjonsfondet. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år utover oppsigelsestiden og opptjente pensjonsrettigheter, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann.