Lønnsom drift

God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer og alle forretningsområder skaper gode resultater i 2018. Høyt fokus på effektivisering har bidratt til at kostnad per kWh er historisk lav. Resultat før skatt på 195 millioner kroner har økt med 121 millioner kroner fra 2016.

I posisjon til å gripe mulighetene

Vekst innen prosjektutvikling og operatørskap uten å øke bemanning og kostnadsbase gir konsernet nye inntekter med høy margin. Samtidig gir redusert balanse og halvert gjeld siden 2014 en finansiell fleksibilitet til fremtidig ekspansjon. 

 

 

Diversifisering

Nordkraft har en sterk industriell ambisjon som omfatter vekst gjennom egne investeringer og utvikling og drift av kraftverk man selv ikke eier. Konsernet har diversifisert virksomheten innenfor sine kjerneområder og har over de siste årene ekspandert innen nettvirksomhet, operatørskap og prosjektutvikling og således sikret en vekst som gjør konsernet mindre sårbar for endringer i kraftprisen.

 

 

Oppnår høyere kraftpris enn markedet

Nordkraft oppnår bedre kraftpriser enn markedet gjennom produksjonsoptimering, hvor konsernet oppnådde en kraftpris 3 % høyere enn NO4-prisen. Samtidig gir også magasinene en redusert driftsrisiko.

 

 

Sikringskontrakter

Verdien av sikringskontraktene synker med økende kraftpris og motsatt. For 2018 har beholdningen av langsiktige kraftkontrakter hatt en verdireduksjon på 46,4 millioner kroner, mens det er realisert et tap på 69,5 millioner kroner for oppgjorte sikringshandler.

 

 

God kapitalstruktur

Kapitalstrukturen har ytterligere forbedret seg i 2018. Egenkapitalandel har økt til 38,0 % og netto gjeld/EBITDA har endret seg fra 3,8 i 2017 til 3,2 i 2018. Rentebærende gjeld er redusert med 80 millioner kroner i 2018 til 980 millioner kroner.