Lønnskostnader
Tall i 1 000 NOK20182017
Lønninger21 30915 201
Arbeidsgiveravgift1 0111 952
Pensjonskostnader7 1865 203
Styrehonorar704 700
Annen personalkostnad2 6682 790
Sum lønnskostnader32 87925 846
Ansatte og årsverk
20182017
Antall ansatte2718
Antall årsverk2718

Informasjon om godtgjørelse til administrerende direktør er gitt i konsernets note 6.

Nordkraft AS tilbyr rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 1,7 millioner kroner ved årsskiftet, mot 1,5 million kroner pr 31.12.2017.

Godtgjørelse til revisor
Tall i 1 000 NOK20182017
Ordinær revisjon105116
Andre tjenester 268401
Sum revisjonskostnader373517