Finansinntekter
Tall i 1000 NOK20182017
Renteinntekter3 3973 486
Annen finansinntekt208188
Endring i virkelig verdi valuta-/rentederivater7 403-
Avkastning aksjer-1 514
Valutagevinst5 2228 947
Utbytte349
Sum finansinntekter16 26514 145
Finanskostnader
Tall i 1000 NOK20182017
Rentekostnader 26 41028 298
Endring i virkelig verdi derivater1 73411 803
Tap realisasjon aksjer40-
Valutatap9 3386 955
Annen finanskostnad3 0073 904
Sum finanskostnader40 52850 960
Netto finans(24 263)(36 815)