Kundefordringer
Tall i 1000 NOK 31.12 201831.12.2017
Nettleiefordringer23 59923 542
Andre kundefordringer32 37516 266
Avsetning til dekning av tap-590-740
Kundefordringer netto55 38439 068
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201831.12.2017
Lån og forskudd til ansatte8 7288 629
Vederlag aksjesalg ikke forfalt070 404
Fremførbar naturressursskatt56 56659 168
Andre kortsiktige fordringer69 66415 979
Sum andre kortsiktige fordringer134 958154 180

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.