Kundefordringer
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Nettleiefordringer23 59923 542
Andre kundefordringer32 37516 266
Avsetning til dekning av tap-590-740
Kundefordringer netto55 38439 068
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201831.12.2017
Lån og forskudd til ansatte8 7288 629
Vederlag aksjesalg ikke forfalt-70 404
Fremførbar naturressursskatt56 56659 168
Andre kortsiktige fordringer69 6649 772
Sum andre kortsiktige fordringer134 958147 973

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.