Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, og har lang erfaring med drift og bygging av energiproduksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet består av tre virksomhetsområder:

  • Produksjon
  • Nett
  • Prosjekt

Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet drifter også kraftverk over hele landet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28,0 %), Troms Kraft AS (5,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %).

Produksjon

Virksomhetsområdet Produksjon omfatter konsernets kraftverksdrift, som inkluderer anleggsforvaltning, vedlikeholdstjenester og krafthandel. Virksomheten fokuserer på effektiv drift av kraftverk innenfor både magasin, småkraft og vindkraft. Fysisk kraftomsetning skjer i spotmarkedet og ulike intradagsmarkeder. I tillegg kjøpes og selges elsertifikater bilateralt, og finansielle instrumenter benyttes for prissikring. Virksomhetsområdet består av 26 medarbeidere.

Nøkkeltall Produksjon:
201820172016201520142013
Kraftproduksjon
Installert kapasitet (MW)392,9329,6326,6319,7314,7281,2
Egeneiet
240,1240,1240,1233,2314,7281,2
Operørskap
152,889,586,586,5 - -
Produksjon (GWh) 1 223,21 198,21 117,2921,7933,4890,6
Egeneiet
956,1978,51 001,7840,1933,4890,6
Operørskap
267,1219,7115,581,6
Middelproduksjon (GWh) (egeneiet)811,5892,0823,8815,1810,7804,0
Kraftmarkedet
Systempris, Nord Pool (øre/kwh)42,127,525,018,724,829,7
NO4 pris (øre/kwh)41,623,723,317,526,330,1

 

Produksjon drifter Nordkrafts egen produksjonsportefølje på syv vannkraftverk, samt to vindkraftverk og 18 småkraftverk omfattet av operatørskapsavtaler. Nordkrafts medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsernets konsesjonskraftkontrakter forvaltes også av virksomheten.

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, og kraftmarkedene er avhengige av kapasitet som kan reguleres i forhold til etterspørselen. En stor andel av produksjonskapasiteten er fleksibel. God drift på anleggene og produksjonsoptimering gjør at man oppnår høyere gjennomsnittspriser enn spotmarkedet.

Nordkrafts vannkraftverk produserte 956,1 GWh i 2018 (2017: 978,5 GWh), som er en nedgang på 2 prosent fra i fjor. Produksjonen i operatørdrevne kraftverk ble 267,1 GWh, med 94,4 GWh fra vindkraft (2017: 96,8 GWh) og 172,7 GWh fra vannkraft (2017: 122,9 GWh). Det har i 2018 vært god drift og høy produksjonstilgjengelighet. Tilsig til magasinkraftverkene i 2018 var 790 GWh mot normalt 750 GWh.

EBITDA for virksomhetsområdet Produksjon ble 230,8 millioner kroner i 2018 mot 116,2 millioner kroner i 2017. Områdeprisen i NO4 økte fra 23,7 øre/kWh i 2017 til 41,6 øre/kWh i 2018. Kraftprisene har vært volatile i 2018, med en økning i siste delen av året. Gjennom optimering av produksjon har Nordkraft i gjennomsnitt oppnådd en spotpris på magasinkraft som er 3 prosent bedre enn NO4-pris. 53 prosent av egeneiet produksjon i 2018 (2017: 54 prosent) var sikret ved forhåndssalg av finansielle terminkontrakter. Gjennomsnittlig sikret pris var på 32,4 øre/kWh og realisert sikringsresultat i 2018 var på -69,5 millioner (2017 4,0 millioner).

Prosjekter

Virksomhetsområdet Prosjekt prosjekterer og bygger vind- og småkraftverk i egenregi og for eksterne samarbeidspartnere, samt ivaretar oppgradering av selskapets egne produksjonsanlegg og produksjonsanlegg som Nordkraft drifter for eksterne.

Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Det gjennomføres løpende vurdering av prosjektene. Prosjekter som blir vurdert til å ha dårlig realisme (konsesjon, økonomi, teknisk gjennomførbarhet) termineres for å unngå unødvendige investeringer og ressursbruk.

I 2018 har Nordkraft gjennomført utvikling og prosjektledelse av Fortum sine utbygginger av Ånstadblåheia vindpark i Sortland kommune og Sørfjord vindpark i Tysfjord kommune. Ånstadblåheia vindpark ble ferdigstilt høsten 2018, og har levert strøm i nettet fra 19. september. Sørfjord vindpark forventes ferdigstilt høsten 2019.

Nordkraft solgte Tokagjelet vannkraftprosjekt til Clemens Kraft i februar 2018, og inngikk samtidig avtale om å drifte kraftverket. I juni 2018 fikk Nordkraft endelig konsesjon for utbygging av Ritaelva og Sveingard i Ullsfjord. og i desember inngikk konsernet avtale om salg av ferdig utbygde kraftverk til Småkraft. Kraftverkene planlegges å settes i drift høsten 2020, og overleveres Småkraft AS i september 2021.

Nett

Virksomhetsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av eget energinett. Det overordnede målet er å sørge for sikker strømforsyning uten avbrudd eller andre kvalitetsavvik. Nordkraft kjøpte nettvirksomheten i Ballangen kommune i 2017, og har etter oppkjøpet omtrent 15 500 målepunkter mot sluttbrukerkunder. 

Nøkkeltall Nett:
Tall i MNOK20182017201620152014
Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-)20,417,15,1-6,3-12,2
Endring i mer-/mindreinntektssaldo3,312,011,45,9-19,4
Nettkapital317,4 314,7 224,8 212,2 203,4
Avkastning monopolvirksomheten5,1%4,9 %6,7 %0,9 %-3,3 %
Operasjonelle nøkkeltall
Km høyspentkabler, distribusjonsnett640382,85355,4352,5347,9
Antall nettstasjoner704698462448444
Antall målere15 523 15 500 12 333 12 249 12 090
Distribuert kraft i MWh466 619 456 550 411 973 403 098 407 381
KILE3,24,4 3,4 3,7 4,0
Nettap %5,1%6,0 %5,7 %6,0 %6,7 %
NVE-rente6,1%6,1 %6,4 %6,3 %6,6 %

 

For 2019 er det varslet en inntektsramme på 94,2 millioner kroner. Av inntektsførte nettinntekter på 134,4 millioner kroner utgjør inntektsrammen 93,2 millioner kroner. Nordkraft har en saldo på merinntekt ved utgangen av 2018 på 20,4 millioner kroner, noe som innebærer at nettariff belastet kundene er høyere enn tillatte inntekter fastsatt av NVE. Fra 2020 vil konsernet få en harmoniinntekt på omtrent 20 millioner kroner i forbindelse med at nettvirksomheten i Narvik og Ballangen fusjoneres. Harmoniinntekten er å anse som kompensasjon for fremtidig inntektstap som følge av fusjonen og reduserer merinntektssaldoen tilsvarende.

Fra 1.1.2019 ble nettleien i Nordkraft Nett sitt område endret. I tråd med NVE sine retningslinjer, er fastleddet økt og energileddet redusert. Nettleien i Nordkraft Nett er fortsatt lav, og var i 2018 landets nest laveste. Stort reinvesteringsbehov i nettet vil imidlertid medføre økt nettleie i fremtiden.

Nettvirksomhetens største investeringsprosjekt de siste årene, utrulling av AMS, ble ferdigstilt i 2018. Omtrent 60 kunder har reservert seg mot nye målere. For å oppnå effektivisering av måleravlesinger er implementeringen av Elhub sentral, og ble ferdigstilt i februar 2019. I 2019 fokuseres det på investeringer for å styrke strømforsyningen.

I tiden fremover ventes det flere regulatoriske endringer i rammevilkårene fra NVE. Reglene knyttet til anleggsbidrag er endret, og muligheten for å benytte bunnfradrag er fjernet fra 1.1.2019. I tillegg forventes NVE-renten å bli lavere i årene fremover. Andre endringer i reguleringsmodellen med konsekvenser for Nordkraft sin nettvirksomhet er under vurdering. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomheten til endrede rammevilkår.