Beløp i 1 000 NOK Note 2018 2017
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Utsatt skattefordel 5 9 023 12 732
Sum immaterielle eiendeler   9 023 12 732
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 104 438 106 802
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 6 3 527 4 294
Sum varige driftsmidler   107 965 111 096
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 4 472 786 543 786
Investering i tilknyttet selskap 4 51 262 60 870
Investering i aksjer og andeler 4 30 198 27 431
Pensjonsmidler 3 - 1 821
Andre langsiktige fordringer   1 819 1 568
Sum finansielle anleggsmidler   556 066 635 477
Sum anleggsmidler   673 054 759 305
OMLØPSMIDLER      
Fordringer      
Kundefordringer   102 170
Kortsiktig fordringer konsern   153 166 12 725
Andre fordringer 7 810 1 510
Sum fordringer   154 079 14 404
Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 1 653 1 173
Sum omløpsmidler   155 731 15 577
SUM EIENDELER   828 786 774 882
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 8,9 175 242 175 242
Overkurs 9 404 020 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 9 79 117 -27 239
Sum opptjent egenkapital   79 117 -27 239
Sum egenkapital   658 379 552 023
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 3 20 703 7 070
Sum avsetning for forpliktelser   20 703 7 070
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 70 000 70 000
Sum annen langsiktig gjeld   70 000 70 000
Kortsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner   41 416 41 416
Leverandørgjeld   1 371 1 180
Skyldig offentlige avgifter   1 785 1 557
Avsatt utbytte 9 30 000 25 000
Gjeld til selskap i samme konsern   466 1 253
Annen kortsiktig gjeld 11 4 676 75 383
Sum kortsiktig gjeld   79 704 145 789
Sum gjeld   170 407 222 859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   828 786 774 882
Pantstillelser   70 000 180 000