ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
Tall i 1 000 NOK20182017
Betalbar skatt, alminnelig inntekt12 66810 272
Korrigering av skatt tidligere år-2 0252 414
Grunnrenteskatt33 9208 374
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller50 93518 072
Sum skattekostnad95 49839 132
BETALBAR SKATT I BALANSEN:
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Betalbar skatt av årets resultat12 6689 930
Grunnrenteskatt33 9208 374
Naturressursskatt9 9999 868
Motregnet naturressursskatt tidligere år- 12 669-8 360
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag--936
Betalbar skatt i balansen43 91818 876

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Tall i 1 000 NOK20182017
Resultat før skattekostnad195 014159 522
Skatt beregnet med nominell skattesats44 85338 285
Grunnrenteskatt68 93520 526
Korreksjon tidligere år-2 7662 414
Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats-4 660-5 830
Endring utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats3 438-1 630
Salg og verdiendring aksjer-4 330-10 545
Mottatt utbytte-8 2
Andre permanente forskjeller-419 66
Resultat tilknyttede selskap-4 646 -3 115
Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital-3 865 -
Andre forskjeller-1 035 -1 042
Sum skattekostnad95 49839 132
Effektiv skattesats49 %25%
Endring utsatt skatt:
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjoner Lån og forpliktelser Fremførbart underskudd Sum
Utsatt skatt per 31. desember 2017609 762-17 136-6 579-2 774-27 849-154 973400 451
Resultatført i perioden20 948-8 2621 462-3 4825 01135 25850 935
Ført mot utvidet resultat i perioden-5 585-5 585
Utsatt skatt per 31. desember 2018630 710-25 398-5 117-11 841-22 838-119 715445 801

 

Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.