Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Betalingsmidler innenfor konsernkonto81 558108 039
Betalingsmidler utenfor konsernkonto20 60717 965
Sum betalingsmidler102 164126 004
Av likvide midler er følgende stilt som sikkerhet til motpart:
Tall i 1000 NOK31.12.201831.12.2017
Depotkonti i forbindelse med kraftomsetning på kraftbørs41 03011 974
Bundne bankinnskudd, skattetrekk6 5284 930
Andre bundne bankinnskudd13611
Sum bundne bankinnskudd47 57117 516

Konsernet har et felles konsernkontosystem, som innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Nordkraft AS er det eneste selskapet med direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer betraktes som konserninterne mellomværende. Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd.

Konsernets ubenyttede kassekredittrammer utgjorde 5 millioner kroner ved årsskiftet.