Tall i 1000 NOK Note 2018 2017
Årsresultat   99 517 120 390
POSTER SOM SENERE IKKE KAN BLI OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET        
Endring estimatavvik pensjoner 19 -23 273 -14 728
Skatt 10 5 585 3 535
SUM   -17 687 -11 193
Årets utvidede resultat   -17 687 -11 193
Årets totalresultat   81 829 109 196
TOTALRESULTATET TILORDNES:        
Aksjonærene i morselskapet   76 446 102 403
Minoritetsinteresser   5 384 6 793
ÅRETS TOTALRESULTAT   81 829 109 197